Kommentar inför TerraNets Q3-rapport


Imorgon den 13 november publicerar TerraNet Holding AB sin rapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar inför rapporten.

TerraNet inledde Q3-20 perioden genom att den 1 juli 2020 avisera att bolaget skulle genomföra en riktad nyemission till garanter med anledning av den då nyligen genomförda företrädesemissionen. Inom ramen för den tidigare genomförda och fullt garanterade företrädesemissionen om ca 38,7 MSEK före emissionskostnader, hade garanter möjlighet att antingen erhålla en garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade B-aktier. Totalt uppgick utspädningseffekten med anledning av denna s.k. ersättningsemission till ca 10,62 %. Vi ser positivt på att samtliga garanter valde att erhålla ersättning i form av aktier, och på så sätt bli en del av TerraNet. Ytterliggare kapitaltillskott om ca 34,2 MSEK före emissionskostnader genomfördes under slutet av oktober 2020, då teckningsoptioner av serie TO1 B tecknades till 94 %. Vi ser mycket positivt på den höga teckningsgraden, vilket är den första av tre serier teckningsoptioner. Det påvisar att det finns ett starkt intresse bland investerare att fortsatt finansiera verksamheten vidare och vi antar således en minskad risk gällande finansiering och kapitalanskaffning för TerraNet framgent.

Väsentliga förbättringar av Voxelflow

I augusti 2020 kommunicerade TerraNet att bolaget uppnått ca 10 000 Voxel per sekund genom att ersätta övervakningskameror med eventbaserad optik med dubbel upplösning, vilket gör att bolaget kan kalibera utifrån en HD-sensor som möjliggör skarpare kameraoptik och prestandauppgradering. En intressant iakttagelse är att TerraNet undertecknade ett s.k. samförståndsavtal (”Memorandum of Understanding” eller ”MoU”) med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart under slutet av oktober 2020, vilket är ca 2-3 månader efter att Bolaget kommunicerade prestandaförbättringen. Enligt TerraNet är samförståndsavtalet ”en bekräftelse av det tidigare påbörjade produktutvecklings- och industrialiseringssamarbetet inom avancerat förarstöd (ADAS) och antikollisionssystem”. Voxelflowprototypen ska, som tidigare kommuniceras, presenteras på Startup Autobahn Expo i Stuttgart under februari 2021, vilket nu ter sig allt närmare.

Vad vi förväntar oss av Q3-20

Med den förbättrade prestandauppgraderingen av Voxelflow är nu fokus att inleda diskussioner med flera ledande aktörer samt därefter genomföra tester i ett kommersiellt fordon. Under andra kvartalet stängde två av TerraNets kunder, Daimler Mercedes-Benz i Stuttgart och Walt Disney Imagineering i Glendale, ned sina verksamheter till följd av Covid-19. Även om TerraNet redan har uppgett att samarbetena nu är återupptagna, förväntar vi oss utläsa ännu mer om hur samarbetet med det båda kunderna är tilltänkt att fortgå framgent. Det ska inte uteslutas att vissa projekt kan komma att ske i en lägre takt eller uppvisar förseningar. En andra våg av Covid-19 skulle också pressa fordonstillverkare, där produktionssystemet och leverantörskedjor förväntas vara extra sårbara. Utöver att bearbeta affärsprospekt, kommer fokus under morgondagens rapport handla om kostnadsbasen. TerraNet har genomfört korttidspermitteringar under året, men samtidigt har produktutvecklingen fortsatt, där väsentliga prestandaförbättringar av VoxelFlow-teknologin har genomförts under året. Med en stärkt kassa, förbättrad prestandauppgradering av VoxelFlow-teknologin känns det tryggt att vi nu rör oss allt närmare den viktiga uppvisningen av VoxelFlow i februari 2021 vid Startup Autobahn Expo.