ChromoGenincs gör nyckelinvestering


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) kommunicerade igår den 30 maj 2019 att de förvärvar en produktionsanläggning och förslår en företrädesemission om ca 86 MSEK, garanterad till 85 %.


Vad som har hänt – kort sammanfattning

  • ChromoGenics har ingått avtal om att förvärva maskinutrustning från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co.
  • Med den nya utrustningen kommer ChromoGenics själv kunna tillverka sin patenterade folie vilket säkerställer ökad kapacitet och kvalitet samt reducerar produktionskostnader.
  • ChromoGenics kommer i samband med affären genomföra en företrädesemission om ca 86 MSEK under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 18 juni 2019. Emissionen är garanterad till ca 85 %.

Ansvarig analytiker kommenterar

Blev du överraskad av att investeringen sker redan under första halvan av 2019?

Tidigare har ChromoGenics nästan haft full kontroll över produktionsprocessen. Själva tunnfilmsbeläggningen (sputtring), d.v.s. den process då plastfilmerna beläggs med volframoxid och nickeloxid, har skett hos underleverantör utomlands. Vi har tidigare kommunicerat att en investering i en sputtermaskin är avgörande för att ChromoGenics ska kunna tillvarata den tillväxt som anges i både vårt Base och Bull scenario. Det får också en stor påverkan på marginalerna. I ett Base scenario hade vi räknat med att investeringen skulle ske under H2-19, jämfört med H1-19 i ett Bull scenario vilket nu också blev fallet.

Varför tror du att investeringen sker just nu?

Det är väldigt svårt att ge något exakt svar på, men det kan ju sägas att generellt när det kommer till denna typ av affär, bransch och med tanke på vilket läge ChromoGenics och säljaren befinner sig i, har troligen tajming-frågan avseende affärens genomförande varit A och O. Det kan mycket väl varit så att det funnits flera andra köpare som varit intresserade av att förvärva maskinerna, varpå ChromoGenics fått ta ett snabbt beslut. I vår mening är det inget negativt. När bra möjligheter öppnar upp sig kan en aggressivare approach vara rätt strategi och ge bra utväxling.

Vad tycker du om strukturen på nyemissionen?

En företrädesemission innebär som alltid en sedvanlig rabatt i värderingen, vilket emissionskursen 0,50 kr/aktie jämfört med 0,90 kr/aktie föregående handelsdag visar. Det är klart att om ChromoGenics fått ett par månader till på sig att bygga bolaget och chans till att få upp värderingen på aktien ytterligare, hade utspädningen kunnat bli lägre. Men som nämnt ovan, detta får vägas mot fördelen av en snabb affär eller eventuellt ingen affär alls.

Avslutningsvis, ser du positivt eller negativt på affären?

Investeringen i egen sputtringskapacitet är en förutsättning för att ChromoGenics ska kunna skala upp i önskad takt, således ser vi positivt på affären. Det många kanske inte heller känner till är att det inte finns en enda aktör i hela Skandinavien som har denna sputtringskapacitet in house, geografiskt finns närmaste aktörer i Tyskland. Det ger ChromoGenics en unik position. En annan intressant parameter är att investeringen även möjliggör nya intäktskällor för ChromoGenics, t.ex. kan bolaget sälja ITO-belagd plast om de får överkapacitet eller andra typer av produkter som kan sputtras (embalage/förpackningar inom livsmedelsindustrin, säkerhetsfolier, solskyddsfolier och en mängd andra produkter).

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på ChromoGenics.