Analytikerkommentar på Camanio Cares Q3-rapport 2018


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerade den 15 november 2018 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Nedan framgår våra tankar om rapporten.


Under Q3-18 uppgick omsättningen till 4,1 MSEK, vilket innebär en ökning om 430 % mot jämförbar period 2017 och en ökning om 241 % mot föregående kvartal i år. Ökningen beror på två anledningar, dels ökad produktförsäljning (1,05 MSEK), dels intäkter från VITAL-affären (3,05 MSEK).

Camanio Cares rörelsekostnader (exkl. avskrivningar) uppgick till ca 6,9 MSEK, vilket kan jämföras med 3,7 MSEK under jämförbar period 2017 och 6,6 MSEK under föregående kvartal i år. Jämfört med föregående kvartal bibehåller således Bolaget en stabil kostnadsnivå, något som är mycket viktigt i dagens situation. Vid utgången av september uppgick kassan till ca 2,3 MSEK, att jämföra med 1,1 MSEK vid utgången av juni. Under november genomför Camanio Care en företrädesemission om 5 MSEK med möjlighet för ytterligare övertilldelningsemission om 2 MSEK. Således stärker Bolaget sin kassa, något som minskar den finansiella risken på kort sikt. Camanio Care har kommenterat att en full emissionslikvid från nuvarande nyemission är tillräcklig för att finansiera Bolaget tills februari 2019.

I sitt VD-ord har Catharina Borgenstierna en positiv framtoning där hon skriver att Camanio Care efter flera års utveckling står inför en kommersialisering med ett brett produktutbud och internationell räckvidd. Genom tidigare förvärv av VITAL Integration erhåller Camanio Care en digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden.

Analyst Groups sammanfattade syn på rapporten är att den organiska försäljningen om ca 1,05 MSEK var något lägre än väntat, samtidigt som kostnadsbasen är fortsatt stabil, vilket är positivt. Vi ser fortsatt även positivt på förvärvet av VITAL Integration, som bidrog med ca 3,05 MSEK till omsättningen under kvartalet. Även om den organiska försäljningen var något lägre än väntat, behåller vi tidigare värderingsintervall i inväntan på Q4-rapporten som kommer att publiceras under februari 2019.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.