Analytikerkommentar på AcuCorts delårsrapport Q3-18


AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 7 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Nedan framgår våra tankar om rapporten.  


Dexa ODF-studier går enligt tidsplan

Under det andra halvåret 2018 har AcuCort inlett studier med hjälp av Quinta-Analytica, som sedan skall användas som underlag för ansökningar om läkemedelsgodkännande i EU och USA. Att få en statusuppdatering angående hur denna process har utvecklat sig hittills var därför den punkten Analyst Group fokuserade på mest innan rapport. I rapporten kan vi utläsa i Mats Lindfors VD-ord att dessa studier går enligt tidsplan. Vi kan luta oss mot historien och se att Bolaget hittills har hållit vad de har lovat inom uttalad tidsplan när sådana uttalanden tidigare gjorts. Därav drar Analyst Group slutsatsen att detta är ett positivt uttalande av Mats, och är fortsatt positiva till hur studiens utfall blir.

Vidare såg vi att kostnadsmassan var högre än förväntat. Det är möjlig att denna kostnad är hänförlig till Bolagets möte med FDA. Läkemedelsprocessen inom USA prognostiseras vara den mest kostsamma av alla regioner Bolaget kommer söka till, och därav ses detta som en logisk förklaring till att kostnaderna inte låg i linje med Analyst Groups estimat. Vidare väntas kostnadsmassan vara fortsatt hög under Q4-18, till följd av att majoriteten av kostnaderna relaterade till Quinta-Analyticas studie av Dexa ODF väntas bokas in under denna period.

Analyst Group anser att Q3-rapporten var bra, kostnadsöverraskningen till trots. Här låg dock inte fokus inför rapporten, utan det vi såg mest fram emot var VD-ordet och kommentar kring hur studien av Dexa ODF har utvecklats. AcuCort gav bra information kring detta och Analyst Group är fortsatt positiva till Bolagets framtid. AcuCort går nu in i en spännande fas med där flera potentiella värdedrivare kan inträffa, t.ex. positiva studieresultat eller påskrivet samarbetsavtal med en partner. Det kan komma att driva på värderingen av Bolaget och aktien.