Analyst Group kommenterar WeAreCube-affären samt upptagen finansiering


Gigger Group meddelade idag den 27 september 2021 att de tecknat ett intentionsavtal om att förvärva ett av Nordens största marknadsledande Influencer Marketing-företag; WeAreCube AB (”CUBE”). Parallellt med detta meddelade även Gigger Group att de upptar en finansiering om cirka 53 MSEK, samt ställer ut vederlagsfria teckningsoptioner som kan komma att inbringa ytterligare cirka 95 MSEK under 2022/2023.

Sedan vi inledde vår bevakning under januari i år har Gigger Group vid flertalet tillfället överträffat våra förväntningar, något vi anser att bolaget lyckats med även idag”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Förvärvet av CUBE ger nya muskler

En av Gigger Groups visioner för sin Influencer Marketing-division är att bli den största aktören i Norden inom Influencer Marketing, något vi menar att det tänkta förvärvet av CUBE starkt bidrar till. CUBE är idag en Influencer Marketing-byrå utan eget verktyg, vilket förenklat beskrivet innebär att de gör sina kampanjer manuellt för hand. Collabs däremot, som redan är en del av Gigger Group, är en mindre byrå men med en egen marknadsledande SaaS-plattform för influencer-kampanjer som har bevisat sig fungera. Genom att förvärva CUBE och därefter utbilda företagets personal i Collabs SaaS-plattform, bör detta rimligen innebära att CUBE blir ett antal gånger mer effektiva i sin process. Likt att göra sin bokföring för hand, vs. att ha ett system som sköter det mesta, räknar vi med att CUBE + Collabs kommer att kunna resultera i en snabb försäljningstillväxt. Att Gigger Group genom transaktionen även får tillgång till en egen marketingbyrå in house, gör att koncernen får en helt ny bredd och position i samband med dels etablering på nya marknader, dels bearbetning av befintliga kanaler och marknadsmöjligheter.

”Sedan vi inledde vår bevakning under januari i år har Gigger Group varit minst sagt aktiva och vid flertalet tillfällen överträffat våra förväntningar. Koncernen utvecklas fortsatt starkt och genom ett förvärv av CUBE får Gigger Group nya muskler som dels bidrar till att stärka närvaron i befintliga marknader och affärsområden, dels att en snabbare expansion till nya geografier kan komma att ske. Att Gigger Group väljer att göra en sådan investering, i en marknad som dessutom växer med över 30 % Y/Y för att tills år 2025 uppgå till en storlek om 26 miljarder dollar (ca 225 miljarder kronor), anser vi är ett strategiskt smart beslut och helt i linje med den plan som Gigger Group tidigare har kommunicerat för hur koncernen ska växa”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 

CUBE siktar på att öka sin försäljning till 80-85 MSEK år 2021, under fortsatt lönsamhet. Jämfört med Gigger Groups försäljning om ca 31 MSEK under H1-21, blir det tydligt att ett förvärv av CUBE resulterar i en signifikant intäktsökning för koncernen. CUBE är en känd aktör inom sin bransch och har idag namnkunniga kunder som exempelvis Netflix, Carlsberg, Bookbeat, Iittala, The Body Shop, Folksam, Toyota, Lindahls m.fl.

CUBE:s kunder i urval

Finansiering om 53 miljoner kronor, sockrat med attraktiva teckningsoptioner

Kort efter nyheten om CUBE stod det även klart att Gigger Group upptar en finansiering om totalt 52,6 MSEK, fördelat utifrån 27,6 MSEK i en riktad emission och 25,0 SEK via ett lån. Utifrån en 10 dagars VWAP och en, enligt vår åsikt, marknadsmässig rabatt om 8 %, görs den riktade emissionen till en kurs om 1,40 kr/aktie. Fördelen med en riktad emission, relativt exempelvis en företrädesemission som Gigger Group genomförde under början av året, är att Gigger Group på ett snabbare vis kan erhålla nödvändig finansiering för att exekvera på den befintliga tillväxtstrategin och expansionsfas som koncernen befinner sig i, där intentionsavtalet med CUBE utgör ytterligare ett steg på den resan. I samband med finansieringen ställer Gigger Group även ut teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, vilka fördelas till tagarna i den riktade emissionen, långivaren samt koncernens befintliga aktieägare. Utifrån de angivna villkoren kan Gigger Group, givet full nyttjande av teckningsoptionerna och till ett högsta möjliga strike price, komma att tillföras ca 44 MSEK under mars/april år 2022 via TO2 och ca 51 MSEK under mars/april år 2023 via TO3.

”Givet att förvärvet av CUBE fullföljs, i kombination med den riktade emissionen och lånet som inbringar nära 53 MSEK till koncernen idag, stärks balansräkningen väsentligt. Genom att dessutom ställa ut vederlagsfria teckningsoptioner till inte bara tagarna i den riktade emissionen och till långivaren, utan även till samtliga aktieägare i Gigger Group, får alla chansen att vara med på en potentiellt god affär” – säger ansvarig analytiker på Analyst Group. – ”För Gigger Group skapar optionerna samtidigt rätt förutsättningar för att över tid erhålla kostnads- och tidseffektiv finansiering, där TO2 och TO3 tillsammans kan inbringa upp till 95 MSEK under år 2022/2023. Genom att i etapper fylla på kassan stärks möjligheten till att genomföra ytterligare förvärv, vilket vi räknar med kommer att ske under de kommande kvartalen. Sett till prissättningen av optionerna anser vi att denna är mycket attraktiv, där TO2 och TO3 ger optionsinnehavaren rätt att teckna aktier för högst 2,10 kr respektive 2,45 kr under mars år 2022 respektive mars år 2023. Det kan exempelvis ställas i relation till kursnivåerna under april/maj tidigare i år, då Gigger Groups aktie handlades i ett intervall om 2,2 – 3,3 kr. Sedan dess har aktien dalat nedåt, samtidigt som koncernen rent fundamentalt har tagit flera viktiga steg framåt, vilket vi menar bör ha motiverat en uppvärdering i aktien. Därmed, att idag erhålla gratis teckningsoptioner med en sådan prissättning, ser vi som en tacksam struktur då villkoren som sagt skapar bra förutsättningar för en god affär för samtliga optionsinnehavare”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.