Analyst Group kommenterar SDS senaste förvärv


Seamless Distribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) meddelade igår den 17 mars 2021 att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Real Impact Analytics S.A. (”Riaktr”), en global leverantör av Business Intelligence och Big Data Analytics, för en köpeskilling om 10,4 MEUR.

Köpeskilling görs på kontant och skuldfri basis, och ska finansieras via dels en obligationsemission, med en initial volym om 200 MSEK, dels konvertering av befintliga utestående aktieägarlån till aktier, uppgående till 44,2 MSEK. Förvärvet väntas slutföras senast den 3 maj 2021.

Riaktr har utvecklat en plattform, Smart Sales & Distribution, för att möjliggöra avancerade analyser av intäktsflöden och samtidigt, i realtid, ge förslag på åtgärder för att förbättra såväl som effektivisera telekomoperatörernas försäljningsorganisation, från försäljningschef till distributörer och fältrepresentanter. Analysplattformen använder AI och maskininlärning, vilket medför att plattformen ständigt förbättras och tillåts öka precisionen ytterligare i takt med användning, vilket möjliggör för telekomoperatörerna att öka konkurrenskraften, driva upp intäkterna samt minska sina kostnader.

Vidare har Riaktr utvecklat ett ytterligare analysverktyg, Smart Capex, som är en mjukvarulösning vari telekomoperatörerna ges insikt i till exempel hur de ska placera ut sin infrastruktur av nätverk, så att de kan optimera täckningen inom landet för bland annat 5G och fiber. Riaktr vänder sig främst till telekombranschen med sin teknik, men adresserar även industrier som Media & Kommunikation samt FMCG.

Riaktr uppvisar en oreviderad omsättning om 4,9 MEUR, med en EBITDA-marginal om ca 26,5%, där ca 53 % av intäkterna (ca 2,6 MEUR), hänförs till återkommande SaaS intäkter. Förvärvet görs till en multipel om 8x EBITDA. Proformasiffrorna för SDS uppgår till, i och med förvärvet av Riaktr, under 2020 till:

  • Omsättning: 345,3 MSEK (+16 % jämfört med den tidigare SDS-koncernen)
  • EBITDA: 63,7 MSEK (+27,2 %)
  • EBITDA-marginal: 18,5% (+1,6 procentenheter)
  • EBIT: 25 MSEK (+16,3 %)
  • EBIT-marginal 7,2 % (-0,1 procentenheter)

Med förvärvet av Riaktr erhåller SDS:

  • Tillgång till en avancerad teknik som stärker Bolagets befintliga analysverktyg
  • Befäster ytterligare sin redan starka position i Afrika samtidigt som tillgång till nya marknader ges, i och med den tillkommande kundbasen associerat med förvärvet. Ett exempel på en kund som tillkommer är Orange, som är ett belgiskt telekommunikationsbolag med ett bolagsvärde om ca 1 380 MEUR.
  • Mer återkommande intäkter då Riaktr har mer än 50 % av sina intäkter genom en SaaS-modell.
  • Ett stärkt produkterbjudande i sin helhet som medför en accelerering i koncernens organiska tillväxt.

Analyst Group är av uppfattningen att förvärvet av Riaktr är strategiskt fördelaktigt, då det kommer komplettera verksamheten väl. Tidigare har SDS förvärvat bolag som underpresterat rent finansiellt och operationellt i syfte att erhålla en större kundbas samt effektivisera verksamheten och skapa synergier. Detta har å ena sidan medfört att relativt stora resurser har behövt användas för att rusta upp företaget och realisera synergieffekterna. Å andra sidan har SDS bevisat att bolaget varit duktiga på att integrera nya företag in i koncernen, vilket tidigare har bevisats med t.ex. eServGlobal. Med förvärvet av Riaktr får SDS inte enbart ett välskött bolag, vilket förenklar integrationen i koncernen, utan även kompletterande teknik på en State-Of-The-Art-nivå, som stärker Bolagets nuvarande produkterbjudande och samtidigt medför ytterligare återkommande intäkter. Detta går också i linje med SDS uppdaterade affärsmodell som presenterades i Q4-20 rapporten, att fokusera mer åt att erbjuda en SaaS-lösning till nya kunder istället för att erhålla engångslicenser. Förvärvet ger därtill upphov till andra typer av synergieffekter, t.ex. korsförsäljning inom bolagens gemensamma kundgrupper, produktutveckling samt ökad kostnadseffektivitet, då försäljningsvolymer tillåts öka med en nu ännu större kundbas samtidigt som en större andel av SDS:s intäkter nu kan hänföras till lönsam mjukvaruförsäljning av återkommande karaktär, vilket ger skalfördelar.

På kort sikt kommer förvärvet ge direkt effekt på SDS top line såväl som lönsamhet. På medellång- och lång sikt förväntas SDS realisera synergieffekter i en allt större utsträckning, t.ex. genom att ersätta delar av Riaktrs personal som idag till stor del är lokaliserad i Belgien, med arbetskraft till en lägre kostnad. Detta skulle medföra en större marginalexpansion vilket skulle få god effekt på lönsamheten och bolagets kassaflöde. Vidare medför förvärvet att SDS växer till en ännu större koncern, vilket Analyst Group menar på är viktigt för att vinna nya avtal med telekomoperatörer, i en annars väldigt fragmenterad telekombransch med många mindre aktörer. Genom att bli en större aktör får SDS en ökad vidimering som företag och dess teknik, något som kan minska införsäljningströsklar framgent. Storleken på obligationsemissionen, 200 MSEK, leder oss till att tro att fler förvärv kan ligga i korten för SDS.