Analyst Group kommenterar restriktionernas påverkan på Kollect


Kollect On Demand Holding AB (publ) meddelade den 22 oktober 2020 att den irländska regeringen vidtar en ny sex veckor lång nedstängning med några av de striktaste folkhälsorestriktionerna i Europa.

De nya nationella restriktionerna är av nivå 5 (högsta nivån i Irland) och gäller för de kommande sex veckorna från och med onsdagen den 21 oktober 2020. Rent konkret innebär nivå 5 att alla – med några få undantag – är tvungna att stanna hemma. Efterfrågan på Kollects tjänster antas dock vara fortsatt stark trots de nya restriktionerna, och marginalerna bör kunna hållas stabila även denna lock-down, likt Q2-20, givet god kostnadskontroll, bedömer ansvarig analytiker på Analyst Group.

Företagets verksamhet har förmånen att klassificeras som en ”väsentlig tjänst”, varför Kollect kan fortsätta att tillhandahålla sina tjänster åt sina kunder som har ett avfallsbehov. Även om de nya införda restriktionerna är mer stränga än de restriktioner som Irland hade under våren, är utfallet för Kollect mer fördelaktigt än föregående lock-down. Detta eftersom byggsektorn kan hållas igång, vilket innebär fortsatt efterfrågan på Kollects containeruthyrning. Likt i våras, väntas efterfrågan på avfallsinsamling för företag att minskas, men bolaget övriga vertikaler antas ha fortsatt stabil efterfrågan.

I Storbritannien har regeringen infört restriktioner av nivå 3 (den högsta nivån i UK) i det administrativa storstadsområdet runt Manchester, vari Bolaget är verksamma. Därmed kan efterfrågan på Kollects tjänster komma att minska i detta område. Fram till denna tidpunkt utgör intäkterna från Storbritannien fortsatt låg andel av Kollects totala intäkter. För år 2019 utgjorde intäkter från UK endast 1 % av de totala intäkterna, varför påverkan för Kollect inte blir avsevärt stor. Dock kan detta på kort sikt påverka Kollects förväntade expansionstakt i UK.

Analyst Group är av uppfattningen att Kollect kommer att fortsätta uppvisa en god total tillväxt i verksamheten under resterande del av året. Att Kollect lyckades leverera rekordtillväxt under Q2-20 och därtill förbättrad rörelsemarginal är ett kvitto på att Bolaget är resistenta och kostnadsmedvetna. Att avfallsinsamlingen för företag antas möta en lägre efterfrågan torde inte påverka marginalerna nämnvärt då denna vertikal ändå inte är Kollects mest lönsamma, vilket är avfallsavlämnings-vertikalen. Kollect har kommunicerat att fokuset, i och med de nya restriktionerna i landet, ligger på avfallsinsamlingen för hushåll, grovsopor, avfallsavlämning och containerhyra, vari marknadsföringen kommer att inriktas på dessa vertikaler kommande period. Analyst Group bedömer att Kollect kommer att kunna fortsätta växa starkt, och i kombination med god kostnadskontroll kan således marginalerna förbättras successivt.