Analyst Group kommenterar Precise Biometrics


Mellan den 15 och 29 maj genomförde Precise Biometrics en företrädesemission, vilken var fullt säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser, vilket tillför bolaget ca 40,5 MSEK i nettolikvid. Emissionen har genomförts i syfte att möjliggöra en ökad satsning på affärsområdet Digital Identity i USA samt stärka den befintliga produktutvecklingen och möjligheterna att expandera till nya vertikaler, såsom bilar och bärbara datorer, inom affärsområdet Algo.

Investeringsidén intakt – trots tillfällig kursnedgång

Totalt tecknades cirka 44,1 % av aktierna i företrädesemissionen med och utan stöd av teckningsrätter, varpå ca 55,9 % tilldelades garantikonsortiet, vilket således innebär att emissionen blev tecknad till 100 % och tillför bolaget en nettolikvid om 40,5 MSEK. Med hänsyn till detta anser Analyst Group emissionen som framgångsrik, givet rådande marknadsklimat, i termer av kapitaltillförsel då det möjliggör för Precise att exekvera på uttalad tillväxtstrategi. Vidare har ledning och styrelse valt att teckna i emissionen vilket ingjuter förtroende till att skapa ytterligare aktieägarvärde.

Aktiekursen har dock drabbats av en obefogad nedgång, vilket Analyst Group befarar är orsakad av att garanter, som tilldelades en majoritet av aktierna, säljer tilldelade aktier. Det ska påpekas att den tidigare kommunicerade investeringsidén fortfarande är intakt och har inte påverkats av de kortsiktiga säljflödena, Analyst Group upprepar därför att Precise har en attraktiv bolagsvärdering på en marknad med stor tillväxtpotential.

Stärkt kassa accelererar den fortsatta kommersialiseringsfasen

Precise adresserar primärt marknaden för fingeravtryckssensorer, vilken är förväntad att växa till ett värde om 2,5 miljarder dollar fram tills år 2030, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om 21 %. Bolaget har en stark position på marknaden med konkurrensfördelar som validerats genom samarbeten med globala sensor-tillverkare.

Bolagets strategi framgent bygger på att accelerera kommersialiseringen av bolagets teknik, bland annat i USA genom strategiska partnerskap, samt växa inom nya vertikaler såsom laptops, bilar och dörrlås inom Algo. Med en konkurrenskraftig identifieringsmjukvara, skalbar affärsmodell och samarbeten med världsledande sensortillverkare, anser Analyst Group att bolaget är väl positionerat för att verkställa denna strategi och därigenom påvisa skalbarheten i affärsmodellen. Den tillkomna emissionslikviden ger Precise rejäla möjligheter att etablera säljkanaler i USA, utveckla nya produkter inom Digital Identity samt ingå ytterligare samarbeten inom Algo för expansion till nya vertikaler. Bolagets uttalade strategi diversifierar intäkterna vilket därmed också riskminimerar, breddar kundbasen och möjliggör fortsatt tillväxt på globala marknader där det finns en ökande efterfrågan för biometriska lösningar.

Sammanfattningsvis är Precise nu med en stärkt kassa, och ingångna strategiskt viktiga samarbeten och avtal, väl rustat för att exekvera på uttalad tillväxtstrategi. Analyst Group upprepar ett estimerat positivt rörelseresultat om 3,5 MSEK år 2024, till följd av Precise ledande position inom mobilsegmentet, bolagets starka skalbara tillväxtmöjligheter inom nya vertikaler samt kommersialiseringen inom Digital Identity, vilket sammantaget skapar en stark mix av värdedrivare framgent.