Analyst Group kommenterar Learning to Sleeps senaste förvärv


Learning to Sleep kommunicerade idag den 9 maj 2022 att bolaget förvärvar Symbio Me AB, som är ett digitalt tarmfloraanalysbolag riktat direkt till konsument (B2C).  Symbio Me har en välutvecklad metod för att analysera tarmfloran och erbjuda kunder fördjupad förståelse för hur en hälsosam tarmflora kan förbättra allmäntillståndet, förebygga vissa sjukdomar samt bidra till en bättre hälsa.

Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK och ska finansieras genom 1 694 915 nyemitterade aktier i Learning to Sleep, vilka emitteras till en kurs om 5,90 kronor, motsvarande en premie om 286 % från fredagens stängningskurs (6 maj 2022). Emissionen av aktievederlaget medför en utspädning om ca
14 % av antalet aktier och röster i Learning to Sleep beräknat innan nyemissionen. I pressmeddelandet framgår det inga finansiella siffror för Symbio Me, förutom att förvärvet förväntas ge ett positivt bidrag till Learning to Sleeps EBITDA. Baserat på Symbio Me:s senaste rapporterade siffror uppnådde bolaget en nettoomsättning om 1,1 MSEK år 2020, motsvarande en tillväxt om ~600 % jämfört med år 2019. Vidare uppgick bruttomarginalen till ca 78 %, samtidigt som bolaget levererade ett negativt rörelseresultat om ca -1 MSEK under perioden.

Med tanke på att Learning to Sleeps ambition är att bli ett ledande nordiskt företag inom digital hälsa, anser Analyst Group att förvärvet av Symbio Me är ett strategiskt steg i rätt riktning. Totalt har Learning to Sleep behandlat 3 000 patienter på den svenska marknaden, där företaget genom analys av patientdata har sett att magproblematik är vanligt förekommande bland de som även har kroniska sömnproblem, varför vi anser att förvärvet skapar starka synergieffekter. Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK, men mot bakgrund av att det inte framgår några aktuella finansiella siffror för Symbio Me är det svårt att härleda en förvärvsmultipel, tillika ett rättvisande värde för bolaget. Dock anser Analyst Group att de nyemitterade aktierna i Learning to Sleep emitteras till en premie om 286 % är bra för nuvarande aktieägare i Learning to Sleep, samt ingjuter förtroende från Symbio Me:s nuvarande aktieägare. Sammantaget anser vi att förvärvet stärker Learning to Sleeps position på den digitala hälsomarknaden, vilket bäddar för en ökad organisk tillväxt, samtidigt som Symbio Me förväntas få exponering mot en ökad kundbas då Learning to Sleeps kunder som upplever magproblem kan på ett effektivt sätt länkas till Symbio Me:s erbjudande”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Riktad nyemission i samband med förvärvet

Efter att Learning to Sleep kommunicerade förvärvet av Symbio Me meddelade Learning to Sleep att bolaget har genomfört en riktad nyemission, i syfte att bl.a. finansiera det nyligen köpta företaget. Den riktade nyemissionen av 1 735 338 units består av 1 735 338 aktier och 1 735 338 teckningsoptioner i Learning to Sleep. Varje unit består av en aktie, där teckningskursen per aktie uppgår till 1,5 kr, vilket inbringar en emissionslikvid om ca 2,6 MSEK, samt en teckningsoption som berättigar innehavaren att teckna ytterligare en aktie i Learning to Sleep för en teckningskurs om 2,50 kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner kan Learning to Sleep tillföras en bruttolikvid om ytterligare maximalt ~4,3 MSEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 12,5 procent av antalet aktier och röster i Learning to Sleep beräknat efter nyemissionen och emissionen av aktievederlaget i köpeskillingen.