Analyst Group kommenterar förra veckans AqualiteTM-order


Josab publicerade förra veckan bl.a. information om att de erhållit en stor order av AqualiteTM från JV-bolaget i Kina, där ordervärdet uppgår till 120 000 Euro, vilket inkluderar en licensavgift om 18 000 Euro, där leverans av ordern kommer ske under november månad.

JV-bolaget, i vilket Josab har en ägarandel om 49 %, ska med ensamrätt i Kina tillverka, marknadsföra och sälja Josabs teknologi för vattenrening baserad på användandet av AqualiteTM. I linje med vad som tidigare har kommunicerats så erhåller Josab för tillhandahållandet av AqualiteTM en licensavgift om 300 Euro/ton samt en intäkt om 1 700 Euro/ton såld AqualiteTM. Total intäkt för Josab är således 2 000 Euro/ton såld AqualiteTM.

I och med ordern om 60 ton, innebär det 102 000 Euro (ca 1,03 MSEK) i rent ordervärde, och som då framgår i PM:et en licensintäkt om 18 000 Euro (ca 0,18 MSEK), motsvarande en total försäljningsintäkt om 120 000 Euro (ca 1,2 MSEK) direkt hänförligt till Josab.

Vidare, i och med att Josab äger 49 % i JV-bolaget, så ger denna order en ”dubbeleffekt” i den bemärkelsen att Josab dels erhåller direkta intäkter, dels att ägarandelen i JV-bolaget, vars nästa steg blir att förädla beställningen om 60 ton AqualiteTM genom användandet av materialet i vattenreningsenheter, bidrar till att ge potentiellt ytterligare avkastning för Josabs aktieägare längre fram. En förenklad liknelse skulle kunna vara att förklara licensavtalet för leveransen av AqualiteTM som att Josab levererar ratten till en bil, för vilket en intäkt erhålls, samt att Josab därefter har 49 % ägarandel i den färdigutvecklade bilen. För Josabs del så kan därmed försäljningen till JV-bolaget få en positiv effekt i dubbel bemärkelse.

60 ton är en omfattande order och enligt tidigare kommunikation kring villkoren i licensavtalet så uppgår den totala minimivolym för de tre första åren till 1 400 ton AqualiteTM, där minimivolymerna är uppdelade på de tre första åren enligt:

  • År 1: 200 ton
  • År 2: 400 ton
  • År 3: 800 ton

I och med att 60 ton har beställts, så skulle det utifrån beräkningsperioden ”År 1” innebära att 140 ton kvarstår, vilket med ovan prissättning skulle motsvara ca 2,8 MSEK i försäljningsintäkter som är direkt hänförliga till Josab. Utifrån minimivolymerna efterföljande år, så innebär det intäkter om ca 8 MSEK och ca 16 MSEK under ”År 2” respektive ”År 3”.

Precis som nämnt ovan så innebär försäljningen till JV-bolaget, med hänsyn till ägandet om 49 %, en option för Josabs aktieägare att erhålla ytterligare värde från försäljningen av denna AqualiteTM till Kina, efter produktion och försäljning av vattenreningsenheter via JV-bolaget.