Analyst Group kommenterar First Ventures Q2-rapport


First Venture publicerade den 24 augusti 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

Vid utgången av Q2-23 uppgick substansvärdet i First Venture till 207 MSEK, eller 5,5 SEK per aktie, vilket motsvarar en minskning om 5,3 %, i jämförelse med 218 MSEK för första kvartalet 2023. Bland First Ventures kärninvesteringar, där Humble Group ingår och motsvarar cirka 16,6 % av portföljen exklusive kassa, har en varierande värdeutveckling skett för portföljen. Den senaste positiva utvecklingen inom Humble Group, bekräftat av bolagets senaste starka kvartalsrapport, validerar Analyst Groups tes att bolagets utveckling går i rätt riktning. Strategiska initiativ inom koncernen har vidtagits för att erhålla en mer långsiktigt hållbar kapitalstruktur och optimera kassaflödet, vilket tillsammans med en god organisk tillväxt om 13 % i Q2-23 i relation till motsvarande period anses ligga till grund för Humble Groups positiva utveckling. Att bolagets utveckling går i rätt riktning demonstreras även av den värdeökning som innehavet sett om 1,3 MSEK, från ett värde om cirka 29,1 MSEK vid kvartalets ingång till 30,4 MSEK vid kvartalets utgång. Ytterligare en potentiell värdedrivare för bolaget är i vilken utsträckning Humble Group genom högre prissättning framgent klarar av att expandera bolagets bruttomarginal, vilken har sjunkit från 35 % i Q2-22 till 29 % under Q2-23.

Bland de noterade innehaven fortsätter Lyckegårds strategiska tillväxtresa där tillträdet av KSAB, vilket är den ledande aktören i Sverige för bevattning av golfbanor och grönytor, skedde under kvartalet. Bolagets väl exekverade förvärvsstrategi har kraftigt förbättrat Lyckegårds lönsamhet och bidrog till en EBITDA-marginal om 8 % under H1-23, vilket är en kraftig expansion från bolagets negativa EBITDA-marginal under H1-22. En stark kassaposition om 15,1 MSEK vid kvartalets utgång anser Analyst Group talar för ytterligare förvärv vilket är en vital pusselbit för fortsatt geografisk expansion samt för att nå en omsättning om 230 – 260 MSEK, vilket är ett av Lyckegårds finansiella mål.

Utöver Lyckegård meddelade det noterade innehavet Sprint Bioscience efter kvartalets utgång i augusti att bolaget har licenserat cancerprogrammet VADA (VRK1) till Day One Biopharmaceuticals Inc, vilket är ett amerikanskt bolag i klinisk fas som bedöms som en attraktiv samarbetspartner för kommersialisering. Programmet har ett totalt potentiellt värde om 316 MUSD och därutöver en royalty på försäljningen av framtida läkemedel från programmet. Utöver de direkt lukrativa möjligheterna som programmet genom licenseringen erbjuder verkar även licenseringen som ett Proof of Concept för Sprint Bioscience, vilket påvisar att utvecklingsarbetet inom bolaget är på en konkurrenskraftig internationell nivå. Därtill erhåller bolaget en initial betalning om 3 miljoner dollar, vilket väntas accelerera bolagets fortsatta utveckling och tillsammans med potentiella intäkter från avtalet skapa aktieägarvärde framgent.

First Ventures goda kassalikviditet vid utgången av Q2-23, motsvarande 11,6 % av First Ventures totala substansvärde eller 24 MSEK, skapar fortsatt gynnsamma förutsättningar för framtida investeringar, där rådande marknadsklimat möjliggör investeringar till attraktiva multiplar.

Rådande marknadsläge gynnsamt för framtida investeringar

Den turbulenta marknaden vi befinner oss i har sammantaget minskat värderingarna i många, och även för First Venture, intressanta investeringsobjekt. Då bolagets noterade innehav utgör cirka 27,8 % av det totala substansvärdet medför detta en fördelaktig ställning för att kapitalisera på rådande marknadsläge, med tanke på bolagets starka kassa om cirka 24 MSEK, vilket innebär att det finns en substantiell andel kassalikviditet, samtidigt som det bidrar till en minskad bolagsspecifik risk.

Den nuvarande substansvärdesrabatten i First Venture om 48,9 % ger investerare möjligheten att exponeras mot den onoterade miljön till en attraktiv värdering och relativt låg risk, där exponeringsfördelen innefattar multipelarbitrage vid notering samt en god möjlighet att tidigt investera i tillväxtbolag, till följd av bolagets investeringsstrategi med fokus på valley of death, där portföljbolagen står inför, eller undergår, en kommersialiseringsfas med kraftig tillväxt att vänta. First Ventures framgångsrika samarbete med Sprint Bioscience, där First Venture är största ägare, anser Analyst Group validerar bolagets koncept avseende att hjälpa portföljbolagen genom valley of death för att därefter utvecklas till potentiellt lönsamma tillväxtbolag.

Bolaget genomförde inga större investeringar eller avyttringar under kvartalet, men genomförde en följdinvestering i Lyckegård, vilket bidrog till att bolaget vid utgången av Q2-2023 hade ett substansvärde om 10,7 MSEK motsvarande 5,2 % av First Ventures totala substansvärde. Till följd av den starka kassapositionen så anser Analyst Group att bolaget befinner sig i en gynnsam position för ytterligare investeringar för att stärka en redan väldiversifierad och attraktiv bolagsportfölj.

Sammanfattningsvis anser vi att First Venture innehar ett flertal bolag vilka är i lovande faser, likt Sprint Bioscience, och står inför intressanta investeringsmöjligheter till följd av rådande marknadsklimat och den befintliga kassan.