Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord och annan utrustning i ca 30 länder runt om i världen, bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag. Under 2019 har flera kundavtal tecknats och under Q3-19 planeras systemprodukten Gaming Bridge att lanseras, vilket innebär att Tangiamo tar steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom Gaming. Till 2020 estimeras omsättningen öka till ca 20 MSEK och givet gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett värde per aktie om 1,10 kr i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario ökar Tangiamo försäljningen av spelbord via direktförsäljning, samt ingår fler avtal om vinstdelning relativt angivet Base scenario. Detta, i kombination med nuvarande avtal med t.ex. Magic Bet, Bell Casino, TC Johan Huxley m.fl., ger bra utväxling i försäljningen som stiger successivt i bra takt till 2023. Tangiamo har för avsikt att placera sin produkttillverkning utanför Sverige, vilket vid de högre volymerna som estimeras i ett Bull scenario blir nödvändigt i ett tidigare skede. Det möjliggör inte bara en högre försäljningsvolym, utan även bättre marginaler per såld enhet. I takt med att Tangiamo blir en mer etablerad aktör på marknaden och möjligen når en starkare förhandlingsposition, skulle även utrymme kunna finnas för att öka andelen i de vinstdelningsavtal som ingås. En ökad vinstandel medför inte några ytterligare bruttokostnader för Tangiamo, varför detta får en direkt positiv effekt på sista raden och lönsamheten. I ett Bull scenario estimeras Tangiamo omsätta ca 26 MSEK år 2020 och nå break even för ett första enskilt kvartal omkring 2020/2021. Baserat på en målmultipel om P/S 2,5 och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde om 1,50 kr per aktie i ett Bull scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario har Tangiamo svårighet att skala upp antalet sålda spelbord i nödvändig takt för att kunna närma sig ett positivt kassaflöde tillräckligt snabbt. Bolaget har förvisso ett antal avtal på plats idag, men vid en vikande direktförsäljning av ytterligare spelbord och/eller för lågt antal bord med vinstdelning, kommer Tangiamo med dagens kostnadskostym att fortsatt dras med förluster. Det är inte heller otänkbart att Tangiamo, i ett Bear scenario, kan komma att behöva ge bort en större andel i vinstdelningsavtalen för att kunna ingå avtal med större operatörer och kasinon. I en situation med låg eller vikande försäljning blir Tangiamo fortsatt beroende av ytterligare extern kapitalanskaffning. Med tanke på den bransch Tangiamo verkar inom kan det, i kombination med svaga kassaflöden, vara svårt att erhålla lån från kreditinstitut (t.ex. banker). Tangiamo kommer troligen därmed vara tvungna att vända sig till aktiemarknaden för att resa kapital, vilket generellt förknippas med en värderingsrabatt. I ett Bear scenario sjunker bolagsvärdet, något som skulle öka utspädningen vid t.ex. en företrädesemission. I ett Bear scenario estimeras Tangiamo omsätta ca 16 MSEK år 2020. Baserat på en målmultipel om P/S 1,3 (p.g.a. lägre tillväxt relativt angivet Base och Bull scenario) och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett värde om 0,50 kr per aktie i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Större fokus på att digitalisera och höja användarupplevelsen

I många av länderna där gambling är legaliserat finns ett stort antal casinos eller liknande instanser och utbudet är ofta mättat. Tangiamos erbjudande är idag primärt Bolagets elektroniska spelbord, där marknadsmässiga värdedrivare förväntas vara en ökad efterfrågan från operatörer, inom landbaserade spelbord, att digitalisera, öka användarupplevelsen och ytoptimera.

  • Tangiamo siktar på fler avtal för vinstdelning

En viktig parameter för att Bolaget ska kunna närma sig ett positivt kassaflöde är bl.a. att öka antalet vinstdelningsavtal, något som generar återkommande intäkter med god marginal. Tangiamo har nyligen inlett partnerskap med bl.a. Magic Bet och Bell Casino avseende vinstdelningsavtal. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina ca 40 gaming halls. Bell Casino är en speloperatör som driver spelverksamhet på ca 93 fartyg i Europa.

  • Gaming Bridge planeras att lanseras under Q3-19

Gaming Bridge är en fristående systemprodukt för kasinon som binder samman fysiska spelbord med remote och online gaming. Gaming Bridge kan erbjudas för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Tangiamo tar således steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och online. Tangiamo planerar att lansera Gaming Bridge under Q3-19 vilket resulterar i ytterligare en intäktskälla.

  • Tangiamo är fortfarande en relativt liten aktör på en komplex marknad

Tangiamo är fortfarande en relativt liten aktör med exponering mot en marknad som består av stora aktörer. Spelmarknaden i olika jurisdiktioner styrs av flera lagar och regleringar, vilka kan vara både komplexa och föränderliga. Ändringar i bestämmelser kan få en negativ påverkan på Tangiamos verksamhet och hämma tillväxten, vilket i förlängningen kan resultera i en försenad lönsamhet.