Lyckegård Group


Renodlar verksamheten för att leverera lönsam tillväxt

Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) har renodlat verksamheten mot bevattning och grönyteskötsel där dotterbolagen inom segmentet har en lång historik av lönsam tillväxt. Analyst Group estimerar att Lyckegård kan fortsätta växa omsättningen i en stabil takt framgent, med en stigande EBITDA-marginal från ca 8 % år 2024 till ca 12 % år 2027. Baserat på en applicerad EV/EBITDA-multipel om 10,5x på 2024 års estimerade EBITDA-resultat om 16,6 MSEK, härleds ett potentiellt värde per aktie om 2,7 (5,3) kr i ett Base scenario, där det lägre värdet jämfört med den förra uppdateringen dels är hänförlig till avyttringen av Soil & Seed, dels ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen.

  • Renodlar verksamheten

Lyckegård meddelade den 13 mars år 2024 att Bolaget avyttrar 80 % av aktierna i Lyckegård Soil & Seed för en köpeskilling om 1 kr. Försäljningen ligger i linje med Bolagets nya strategi att renodla verksamheten mot bevattning och grönyteskötsel. Köpeskillingen om 1 kr kan jämföras med köpeskillingen för Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, som idag utgör en stor del av Soil & Seed, vilka Lyckegård förvärvade under år 2021, som uppgick till ca 28,6 MSEK. Således anser Analyst Group att det är tydligt att utvecklingen inom Soil & Seed har varit sämre än förväntat.

  • Stärker kassan genom företrädesemission om 28 MSEK

Lyckegård avser genomföra en företrädesemission om 28 MSEK för att stärka den finansiella ställningen i Bolaget och accelerera tillväxtsatsningar. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 71 % genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga ägare, utan anspråk på ersättning, vilket ingjuter förtroende. Analyst Group ser positivt på emissionen och de tillväxtsatsningar som avses genomföras med nettolikviden.

  • Water & Outdoor estimeras växa stabilt under lönsamhet

De tre dotterbolagen inom Water & Outdoor har en lång historik av lönsam tillväxt. Den årliga omsättningstillväxten uppgick till 13 % under åren 2016-2022 med en genomsnittlig EBITDA-marginal om 7,2 %. Framgent estimeras en fortsatt stabil tillväxt, bl.a. drivet av befintliga marknadstrender. Lyckegård förväntas därutöver även kunna stärka lönsamheten succesivt, bl.a. genom materialiserade synergier mellan de olika dotterbolagen. Givet den lönsamma historiken anses risken i Lyckegård ha sjunkit efter avyttringen av Soil & Seed.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Givet avyttringen av 80 % av aktierna i Soil & Seed värderas Lyckegård i denna analysuppdatering utifrån affärsområdet Water & Outdoor, vilket är vad Bolagets verksamhet kommer att bestå av framgent. Utifrån att Soil & Seed har exkluderats från värderingen samt en uppdaterad värderingsmetod av Water & Outdoor och antalet aktier efter emissionen, erhålls ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.