Zoomability Q1-24


Utmaningar i närtid, men fortsatt stark tillväxtpotential

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributionsnätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, såsom EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och medför en ökad försäljningspotential. Zoomability har dock inlett året med en låg redovisad omsättning, förklarat av utmaningar inom produktionen och ansträngd kassa. Dock har Zoomability byggt upp goda förutsättningar för att accelerera tillväxten under H2-24. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 7,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 17 %, vilket förutsätter att Bolaget säkrar nytt kapital. Med tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 16 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,5 kr (3,16) i ett Base scenario.


  • Utmaningar inom produktion bidrar till låg omsättning

Under Q1-24 uppgick nettoomsättningen till ca 0,3 MSEK (1,6), motsvarande en minskning om ca 80 % Y-Y. Omsättningen kom därmed in betydligt lägre än våra estimat, vilket är ett resultat av att Zoomability inte har kunnat leverera Bolagets erhållna ordrar till följd av en ansträngd finansiell situation och komponentbrist. Detta, tillsammans med ett säsongsmässigt svagt kvartal, har resulterat i en låg omsättning under kvartalet. Effekterna från komponentbristen och en lägre produktionstakt estimeras påverka även Q2-24, där en återhämtning förväntas under H2-24.

  • Nytt LOI avseende JV i Kina och avtal med Unidaco

Efter utgången av Q1-24 har Zoomability tecknat ett nytt LOI avseende ett JV i Kina med Jiebao. Målsättningen är att nå ett nytt JV-avtal, där Zoomability ska bli majoritetsägare och bistå med Bolagets IP och kunskap i design och produktion av Zoom Uphill, medan kapital för uppstart av verksamheten förväntas komma från en närstående till bolaget. Därutöver förväntas även produktionen av Zoom Uphill äga rum i Jiebaos lokaler. Zoomability har även efter kvartalets utgång tecknat ett finansierings- och licensavtal med Unidaco. I avtalet förbinder sig Unidaco att investera 8 MSEK genom en riktad nyemission. Därutöver har parterna signerat ett licensavtal avseende produktion och försäljning av Zoom Uphill i MENA-regionen. Unidaco avser att stå för alla kostnader kring produktion och marknadsföring i regionen, medan Zoomability tillhandahåller Bolagets IP och tekniska kunskap utan kostnad, varpå Zoomability avser erhålla en royalty om 4 % på försäljningen i regionen.

  • Reviderat värderingsintervall

I förra analysuppdateringen hade Analyst Group valt att värdera potentialen i JV:et, i tillägg till Zoomabilitys kärnverksamhet. Under Q1-24 signerade Zoomability JV-avtal med SXHT, där Zoomability avsågs att äga 35 %. Efter kvartalets utgång meddelade dock Zoomability att avtalet avseende JV:et hade blivit uppsagt. Efter kvartalet meddelade dock Zoomability att ett nytt LOI har tecknats med förhoppningen att nå ett JV-avtal med den nya parten, Jiebao. Givet att inga produktionsvolymer, eller att ett nytt JV-avtal de facto inte finns på plats, har Analyst Group valt att basera prognosen på Zoomabilitys kärnverksamhet, men samtidigt tagit potentialen i LOI med Jiebao och licensavtalet med Unidaco i beaktning i värderingen. Analyst Group har därmed valt att revidera värderingsintervallet i samtliga tre scenarion.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.