Windon Energy Group Q3-23


Fortsätter leverera på tillväxtplanen

Under det tredje kvartalet år 2023 fortsatte Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) uppvisa en stark tillväxt under god lönsamhet, drivet bl.a. av adderingen av batterilagring, vilket antas drivit såväl tillväxt som en stark bruttomarginal. Under de kommande kvartalen väntas en tuffare marknad hämma tillväxten något men givet att Bolaget har breddat erbjudandet och nu adresserar en större marknad anser vi att Windon står väl rustade för att hantera en vikande marknad och generera starka kassaflöden under prognosperioden. Baserat på en estimerad omsättning om 88,2 MSEK år 2023 och en målmultipel om EV/S 1,5x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,7 (13,1) kr i ett Base scenario.

  • Går mot ett rekordår

Under Q3-23 uppgick Windons omsättning till 20,7 MSEK, vilket innebär att Bolaget har omsatt 74,4 MSEK under årets tre första kvartal, att jämföra med 44,6 MSEK under helåret 2022. Den starka tillväxten antas vara hänförlig till de konkurrensfördelar som Windons produkter besitter, bl.a. en effektivare panel och ett tidsbesparande montagesystem samt en gynnsam marknad. Dock förväntas stigande räntor samt fallande elpriser under år 2023 minska investeringsviljan i solceller under de kommande kvartalen. Däremot har Windon breddat Bolagets erbjudande med bl.a. batterilagring, vilket vi estimerar ska växa starkt under kommande år till följd av den goda ROI som för närvarande erbjuds för koppla batterier till stödtjänster för elnätet, vilket även kan driva försäljningen av solpaneler eftersom det krävs för att få s.k. grön teknik-avdrag på batterier. Vi väntar oss också att nuvarande utmaningar är kortsiktiga och på lång sikt kvarstår vår vy om en stark tillväxt för solceller, bl.a. till följd av elektrifieringen.

  • Stark lönsamhet väntas fortsatt trots svagare marknad

EBITA-resultatet uppgick under Q3-23 till 3,5 MSEK, motsvarande en marginal om 17 %. Vidare uppgick bruttomarginalen till 29 %, vilket var högre än i Q2-23 (24,5 %). Ökningen antas bl.a. vara hänförlig till att batterilagring har adderats till Bolagets system, vilka antas ha en högre bruttomarginal. Till följd av detta har vi höjt våra estimat gällande bruttomarginalen under prognosperioden, vilket, i kombination med att Windon opererar med en låg kostnadsbas, väntas medföra att Bolaget kan upprätthålla en god marginal även i ett sämre marknadsklimat.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Till följd av försämrade marknadsutsikter på kort sikt har vi uppdaterat våra finansiella estimat för Windon, främst gällande omsättning år 2024. Däremot kvarstår vår vy på lång sikt och då vi estimerar en succesivt förbättrad marknad från H2-24 lämnar vi våra estimat för år 2025 och 2026 till stor del oförändrade. Sedan vår senaste uppdatering har en multipel-kontraktion skett bland Windons peers, vilket vittnar om de kortsiktigt försämrade utsikterna på Bolagets marknad. Som ett resultat av detta har vi sänkt vår målmultipel för Windon , vilket medför ett reviderat värderingsintervall i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.