Umida Q4-20


Ett starkt Umida är nu ett faktum

Umida påverkas fortfarande av effekterna från Covid-19, vilket satt sina spår i bl.a. försäljningen under 2020. Trots försäljningsmässiga utmaningar till följd av rådande marknadsläge, uppvisar Brands For Fans en stark tillväxt där bland annat samarbetet med KISS slagit försäljningsrekord. I ett Base scenario estimeras totala intäkter till ca 82 MSEK år 2021 och ca 116 MSEK år 2022, tillsammans med ett positivt rörelseresultat. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 9,6 kr i ett Base scenario.

  • Brands For Fans ökade med 150 %

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 26,6 MSEK (17,2), vilket är en ökning om ca 54,8 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxten drivs av Brands For Fans som uppvisar en fortsatt stark försäljningsutveckling, där omsättningen ökade med hela 150 % (!). Motörheadportföljen uppvisade också en fortsatt stark tillväxt om ca 31,7 %, samt den nyligen lanserade KISS-portföljen som bidrog med ca 7,9 MSEK under fjärde kvartalet efter en mycket stark efterfrågan. Lanseringen var den snabbast växande lanseringen av en spritprodukt genom beställningssortimentet på Systembolaget.

  • Lanserar webbshop för internationell försäljning

Under Q4-20 tecknade Umida Partners ett avtal med det börsnoterade amerikanska företaget Constellation Brands om att representera tre spritvarumärken på den svenska marknaden. Ytterligare tillväxt för Umida framgent förväntas komma från Umidas webbshop för internationell försäljning som förväntas lanseras under mars 2021. Då Brands For Fans arbetar tillsammans med etablerade band och artister, med en betydande följarskara i sociala medier, möjliggör webbshoppen för att Brands For Fans på ett kostnadseffektivt skall kunna driva trafik och öka sin försäljningen.

  • Framgångsrik turnaround är nu ett faktum

Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 1,2 (-8,7) MSEK, vilket är en resultatförbättring om ca 9,9 MSEK. Umida fortsätter sitt förändringsarbete med ökad försäljning, samtidigt som Bolaget uppvisar starka resultatförbättringarna. Under Q4-20, uppvisade Bolaget ett operativt positivt kassaflöde för andra kvartalet i rad och Umida som en framgångsrikt turnaround är nu ett faktum. Vi bedömer att den största risken på kort sikt för Umida är fortsatt negativ påverkan av Covid-19, bland annat genom begränsad försäljning inom storkök samt mot exportmarknaderna.

6

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.