Umida Q3-20


Bara positiva nyheter från Brands for Fans

Umida känner fortfarande av effekterna från Covid-19, vilket satt sina spår i bl.a. försäljningen under 2020. Trots försäljningsmässiga utmaningar till följd av rådande marknadsläge, uppvisar Brands For Fans en stark tillväxt där bland annat samarbetet med KISS slagit försäljningsrekord. I ett Base scenario estimeras totala intäkter till ca 57,2 MSEK år 2020 och 70 MSEK år 2021, tillsammans med ett positivt rörelseresultat. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 5,4 kr i ett Base scenario.

  • Delvis återhämtning under Q3-20

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 11,9 MSEK (13,6), vilket är en minskning om ca 12,5 % jämfört med samma period föregående år. Brutto-marginalen uppgick till ca 29,2 % (39,6), vilket är en minskning som primärt är hänförlig till förändrad produktmix. Under kvartalet återhämtade sig segmentet storköksprodukter, vilket tillhör Umidas produktutbud med lägst marginaler, efter ett tufft första halvår till följd av Covid-19. Vi bedömer dock att försäljnings-återhämtningen för segmentet under kvartalet som tillfällig efter att nyare hårdare restriktioner till följd av Covid-19 återinförts.

  • Brands For Fans ökade med 17,3 %

Brands For Fans uppvisar en stark försäljningsutveckling under kvartalet, där omsättningen ökade med 17,3 % jämfört med samma period föregående år. Motörheadportföljen uppvisade en imponerande tillväxt om ca 14,2 %, vilket är starkt med tanke på att den begränsade efterfrågan på många exportmarknader till följd av Covid-19. Brands For Fans förväntas nå ytterligare försäljningsökning framöver, som bland annat antas drivas av samarbetet med KISS och produkten KISS Black Diamond Premium Dark Rum, där Umida uppger att man redan efter mindre än en månad sålt över 10 000 buteljer vilket har gjort att Umida höjt omsättningsmålet för Q4-20 till 7 MSEK (5), vilket är en ökning med hela 40 %.

  • Positivt kassaflöde och skuldfritt Umida

EBIT var under Q3-20 ca 0,4 MSEK, samtidigt som Bolaget uppvisade ett operativt positivt kassaflöde om ca 0,6 MSEK (-8,4), vilket påvisar att den nya organisationen kan uppnå hållbar lönsamhet. Under kvartalet återbetalade Umida också resterande del av utestående lån om ca 0,25 MSEK, vilket gör att Umida nu är helt skuldfria. Vid utgången av Q3-20 hade Umida en nettokassa om ca 3,7 MSEK. Vi bedömer fortfarande att Umida kommer att påverkas negativt av Covid-19 rent omsättningsmässigt, men att det kan pareras med lägre kostnader, vilket sammantaget förväntas resultera i att Umida kan visa lönsamhet i rörelsen under 2020 efter den genomförda fastighetsaffären.

6

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.