Umida Q3-19


Omställningsarbetet ger nu resultat

Umida bedriver verksamhet inom dryckesbranschen och genomgår för närvarande en transformation i syfte att minska Bolagets kostnadsmassa. Bolaget kommer framgent att utgöras av dotterbolagen Brands For Fans och Umida Partners som primärt producerar, marknadsför och säljer alkoholhaltiga drycker. I ett Base scenario estimeras en successivt stigande omsättning till ca 86 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 3,0 kr i ett Base scenario.

  • Tillväxt om 31 % och vänder till vinst

Under Q3-19 uppgick nettoomsättningen till 18,4 MSEK (14,4), vilket är en ökning om ca 31 % jämfört med samma period föregående år. Bolaget rapporterar ett positivt resultat om ca 0,8 MSEK (-4,2) under kvartalet, vilket till stor del är ett resultat av försäljningen av inventarier. Justerat för denna engångseffekt i kombination med en något ökad bruttomarginal, påvisar Umidas Q3-19 rapport att Bolagets kostnadsbesparingar tillsammans med en stark försäljningstillväxt börja generera resultat.

  • Brands For Fans växer med 112 %

Brands For Fans uppvisar en imponerande försäljningsökning om 112 %, motsvarande en ökning med ca 2,4 MSEK under Q3-19. Brands For Fans meddelade också en upphandlingsvinst utställt av det finska alkoholmonopolet ALKO, vilket innebär att Motörhead Premium Dark Rum kommer att lanseras i 190 ALKO-butiker i februari 2020 och i minst 14 månader framöver. Vinsten påvisar de konkurrenskraftiga och högkvalitiativa produkter som Brands For Fans har samt de internationella möjligheterna framöver.

  • Hög aktivitet i omställningsarbetet

I augusti 2019 kommunicerade Umida att de har sålt sin produktionsutrustning till en köpare, som ett led i Bolagets kommunicerade omställningsarbete. Bolaget avyttrade sin produktionsutrustning, till ett värde av 10,5 MSEK brutto med en nettoeffekt om 8,5 MSEK. Avvecklandet kommer dock inte att påverka Bolagets varumärkesportfölj, innovationsförmåga eller tillväxtmål framgent. Bolaget har även för avsikt att sälja sin fastighet under 2019.

  • Viktigt att utmärka sig på marknaden

Umida verkar på en konkurrensutsatt marknad med många aktörer, vilka innefattar mindre lokala aktörer och större multinationella bolag. Det gör det exempelvis svårt att konkurrera mot större aktörer med större budgetar när det kommer till marknadsföring, varför mindre aktörer måste utarbeta en slagkraftig och nytänkande strategi att kunna differentiera sig på marknaden samt noga och strategiskt rikta in sig på specifika segment för att nå framgång. Det här är en av nyckelfaktorerna som kommer avgöra Umidas tillväxt framgent.

5

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.