TiksPac


Affärsmodell med hållbarhetsfokus skapar nischad tillväxtmarknad

TiksPac har en unik affärsmodell som skapar mervärde för samtliga parter samtidigt som Bolagets miljöstationer har en positiv inverkan genom att göra närområdet i snitt 60 % renare. Med anledning av att Bolaget är ensam aktör på denna marknad har TiksPac kunnat växa med en omsättningstillväxt om 9,6 % per år sen 2014. Med fortsatt fokus på Storbritannien och Norge prognostiseras omsättningen växa till 45,6 MSEK år 2023 från 31,5 MSEK år 2019, en tillväxt om 9,6 % årligen. Givet tillämpad multipelvärdering härleds ett värde per aktie om 4,2 SEK i ett Base scenario.


  • Innovativ affärsmodell avslöjar en orörd marknad om 500 MSEK

TiksPacs affärsmodell bygger på avtal med kommuner där kommunerna får sätta upp miljöstationer ur vilka hundägare gratis kan ta 100 % nedbrytbara miljöpåsar. Stationerna finansieras av företag som vill bidra till att förbättra närmiljön för kommunens invånare. Företagen som sponsrar miljöstationerna får genom reklam på stationer marknadsföra sig i anknytning till något positivt medan kommunens invånare får en renare närmiljö. TiksPac är enda aktören på en marknad som växer i takt med ökat CSR-fokus hos företag. Att TiksPac har avtal med över 180 av Sveriges kommuner tyder på att både kommuner och företag ser mervärde i Bolagets produkter.

  • Avtal och låga underhållskostnader ger ökad lönsamhet

Kommunerna står själva för underhåll och påfyllning av miljöstationerna vilket resulterar i närmast obefintliga kostnader på eftermarknaden för TiksPac. Avtal har även skrivits i Sverige och Finland med företag som marknadsför sig på miljöpåsarna vilket estimeras driva upp den nuvarande rörelsemarginalen om 13,3 % till 15,1 % år 2019. Liknande avtal i övriga länder har potential att driva marginalerna till 16,8 % år 2023.

  • Större internationellt fokus utgör den primära tillväxtdrivaren framgent

TiksPac har en estimerad total marknadsandel om 49,1 % i Sverige och en andel om 6,4 % och 0,3 % i Norge respektive Storbritannien. Det är dessa marknader som förväntas driva TiksPacs tillväxt framgent. Omsättnings- tillväxten i Norge estimeras till 25,2 % årligen 2019-2023 medan TiksPac förväntas växa 35,7 % per år i Storbritannien under samma period.

  • Låga inträdesbarriärer största risken

Som ensam aktör på en marknad med låga inträdesbarriärer är risken överhängande att konkurrens uppstår. Ett sådant scenario kan slå hårt mot TiksPacs marginaler och hindra tillväxten markant. Kommuner kan även tänkas vända sig direkt till företag som vill sponsra liknande miljöstationer och hundlatriner, vilket leder till att TiksPac blir överflödiga som mellanhand.