TCECUR Q3-21


Går mot ett rekordår

Vi befinner oss snart i andra halvan av årets sista kvartal, och med nio rapporterade månader i ryggen står det redan klart att TCECUR kommer att överträffa 2020 helårsprestation. De drivande faktorerna bakom detta är en kombination av god organisk tillväxt och flertalet gjorda förvärv som bidragit positivt. Med en orderbok som uppgår till 118 MSEK räknar vi med att TCECUR kommer leverera en rekordavslutning på året med en omsättning omkring 92 MSEK för Q4-21. Utifrån ett estimerat EBITDA-resultat om 24 MSEK för helåret 2021, en EV/EBITDA-målmultipel om 20x och med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter den stundande företrädesemissionen avklarats, ser vi ett motiverat värde per aktie om 49 kr i ett Base scenario på 2021 års prognos.

  • Ökar intäkterna med +70 %

Under Q3-21 uppgick omsättningen till ca 67 MSEK (39), motsvarande en total ökning om 72 % Y-Y och organiskt 13 %, med ett justerat EBITDA-resultat om 5,7 MSEK (5,1) motsvarande en marginal om 9 % (13). På EBIT-nivå levererade TCECUR ett resultat om 0,8 MSEK (2,6), motsvarande en EBIT-marginal om 1 % (6). Att orderboken nu uppgår till 118 MSEK (67), en ökning om 75 % mot jämförbar period, talar för en stark tillväxt under kommande kvartal.

  • Fyller på kassan via säkerställd nyemission…

Mellan den 12-26 november reser TCECUR ca 52 MSEK genom en 100 % säkerställd företrädesemission, där teckningsåtagandena från ledning, styrelse och huvudägare uppgår till hela 52 %. Av emissionslikviden går 20 MSEK till att återbetala tidigare förvärvslån, vilket kommer resultera i att Koncernens Net Debt/EBITDA går från 4,1x till att åter understiga målsättningen om 2,5x.

  • … vilket skapar utrymme för nya förvärv

Med den återstående likviden från företrädesemissionen om ca 32 MSEK kan TCECUR investera i både en ökad organisk tillväxt såväl som nya strategiska förvärv. Angående förvärv visar TCECUR inga tecken på att slå av takten vad gäller att hitta nya bolag att köpa, något som de totalt tre gjorda förvärven under de senaste 13 månaderna verkligen visar. Detta har även återspeglat sig i värderingen av TCECUR, där en närmast islossningsliknande effekt i kursutvecklingen har kunnat bevittnas sedan inledningen av Q3-20. Med ett bevisat track record, utrymme för nya förvärv och fortsatt god organisk utveckling i befintliga dotterbolag, tror vi att kommande kvartal kan bli riktigt spännande för TCECUR.

  • Värderingsintervall justerat utifrån emissionen

Vi anser att TCECUR utvecklas enligt plan, varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i våra samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear på 2021 års prognos. Dock, med hänsyn till företrädesemissionen och efterföljande balansräkning, justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.