Syncro Group Q2-23


Ser ökad aktivitet inför hösten

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har tidigare presenterat sin Q2-rapport vilken kom in något svagare än vad vi hade räknat med. Samtidigt skriver Syncro Group att hösten har startat mycket starkt och att dotterbolagen upplever ett stort intresse från kunder, vilket är tydligt med tanke på hur pass många avtal som Koncernen har vunnit den senaste tiden. Hösten ser ut att bli intensiv och med en nyss påfylld kassa via den tidigare företrädesemissionen har Syncro Group bränsle i tanken för att kunna gasa på. Till följd av ett ökat antal utestående aktier sedan vår senaste analysuppdatering i maj, förklarat av nämnda företrädesemission, såväl som en uppdaterad prognos för 2023, justerar vi vårt värde per aktie till 0,4 kr i ett Base scenario för Syncro Group.

  • Något lägre omsättning under årets andra kvartal

Under årets andra kvartal uppvisade Syncro Group en negativ tillväxt där den totala nettoomsättningen uppgick till 45,2 MSEK (49,7), motsvarande en minskning om 9 %. Bruttomarginalen var dock fortsatt hög och uppgick till ca 77 % (77), vilket i kombination med en lägre kostnadsbas gjorde att Koncernen som helhet uppvisade ett, om än fortfarande negativt, förbättrat EBITDA-resultat om -8,2 MSEK (-8,5). Sett till kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick detta till -41 tSEK, således break even, under årets andra kvartal vilket vi såklart ser positivt på.

  • Hög aktivitet i dotterbolaget

Under de senaste månaderna har dotterbolaget CUBE ingått ett flertal avtal med olika kunder och tempot är högt. Under juni ingick CUBE först ett avtal som löper över sju månader till ett värde om 2,2 MSEK, vilket innefattar strategisk influencer marketing med fokus på TikTok och Instagram. Knappt tre  veckor efter det vann CUBE ytterligare en affär där ordervärdet uppskattades till ca 3,2 MSEK under 2023. Drygt en månad senare stod det klart att CUBE kunde tillgodoräkna sig ännu en order, motsvarande ett värde om 2,7 MSEK. Inom mindre än tre månader har CUBE således tecknat avtal till ett värde om totalt 8,1 MSEK. En viktig grundpelare i leveransen av affärerna är Collabs plattform och det är tydligt att dotterbolagen har starka synergier mellan varandra.

  • Justerat värderingsintervall

Q2-rapporten var försäljningsmässigt något svagare än vad vi hade räknat med, samtidigt som vi kan se tecken, i linje med den föregående Q1-rapporten, på att Syncro Group är på rätt väg. På helårsbasis behöver vi dock justera den förväntade försäljnings- och resultattillväxten vilket i kombination med ett ökat antalet utestående aktier till följd av den tidigare genomförda företrädesemissionen, resulterar i ett uppdaterat värde per aktie i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.