Stille


Lönsam vinnare i global nisch

Stille är en nischad, global aktör med marknadsledande produkter som i drygt 180 år skapat innovationer med hög kvalitet. Bolaget är kortsiktigt pressat av Covid-19 där ~35 % av alla operationer förskjutits vilket gett upphov till en vårdskuld som kommer ligger till grund för framtida tillväxt. Bolaget estimeras omsätta 187,1 MSEK med en EBIT-marginal om 19,7 % år 2022 och genom en peer-värdering med stöd av en DCF-modell härleds ett motiverat värde om 132 kr i ett Base scenario.

  • Kraftig marknadstillväxt inom Stilles fokusområden

Stilles fokusområden estimeras växa i genomsnitt 9,2 % årligen och nå en global omsättning om sammanlagt 35,7 mdUSD år 2026. Trots att marknaden till största del domineras av större aktörer har Stilles imagiQ en marknadsledande position inom flera segment av minimalinvasiv kirurgi. På kort sikt har alla förskjutna operationer gett upphov till en vårdskuld som kommer behövas arbetas bort i takt med att vården återgår till normal verksamhet. McKinsey estimerar att det kommer krävas att sjukvården opererar på 10 % över normal kapacitet, i 20 månader, för att bli av med det uppdämda behovet.

  • Marginalförbättringar att vänta

De senaste tre åren har Stille gjort stora investeringar i organisationen och de största stegen är nu tagna. Produktionen är flyttad från USA till Sverige och samlad under ett tak samt så är försäljningsorganisation på plats i Amerika, vilket förväntas försätta driva försäljningen på Stilles viktigaste marknad. Detta estimeras driva EBIT-marginalen från 10,2 % år 2019 till 19,7 % år 2022.

  • Optimerat produkterbjudande

Hälso- och sjukvården investerar i allt större utsträckning i helhetslösningar istället för flertalet enstaka produkter. Som marknadsledare inom vissa nischer utgör Stille en attraktiv partner och har etablerade samarbeten med distributörer som GE, Philips och Siemens, vilka har en global räckvidd. En gynnsam trend är att antalet minimalinvasiva operationer ökar och flyttar ut från sjukhusen till dagkirurgiska centrum, vilket ofta kräver en hybrid eller mobil röntgenutrustning så som Stilles mobila operationsbord. Med redan goda upparbetade distributionskanaler ska Stille börja tillhandahålla helhetspaket från båda affärsområdena.

  • Kortsiktigt pressat av Covid-19

Den kortsiktiga risken för Stille är fortsatt hög beträffande Covid-19, vilket medför att sjukhusen fortsätter prioritera intensivvård framför operations sjukvård. På längre sikt är den största risken att Stille dragit på sig för stor kostnadskostym, där Bolaget måste hålla sig relevanta för att få utväxling på de investeringar som gjorts i organisationen.

6

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.