Smart High Tech Q4-22


Kraftig tillväxt i korten

Med ett händelserikt år 2022 i ryggen där fokus framför allt har varit på att bearbeta den globala marknaden, fortsatt produktutveckling och att öka produktionskapaciteten, står nu SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”) inför en potentiellt kraftig tillväxtresa. I ljuset av flera framgångsrika operationella framsteg ser vi ordern inom Smart High Tech:s konsumentvertikal som extra spännande, där det totala ordervärdet estimeras till 8-12 MSEK under år 2023, vilket är i linje med vad vi tidigare prognostiserat för samtliga intäktsvertikaler, d.v.s. inklusive Bolagets intäkter från B2B. Således har vi därför i denna analysuppdatering reviderat upp försäljningsprognoserna, där vi estimerar att Smart High Tech når en nettoomsättning om ca 73,1 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 5,0x, samt en diskonteringsränta om 15 %, medför ett potentiellt nuvärde om 17,2 kr per aktie (13,4), i ett Base scenario.

  • Väntad minskad försäljning men stark orderingång

Nettoomsättningen under det avslutande kvartalet för år 2022 uppgick till 0,3 MSEK (1,4), där intäkterna under perioden huvudsakligen är hänförliga till Bolagets första kund, Incavo, vilka avropar återkommande produktionsorder, samt mindre testorders som beställts av större teknikföretag. Omsättningsminskningen mot jämförbart kvartal föregående år beror främst på variationer i beställningar samt att försäljningen i Kina har begränsats till följd av covidrestrektioner i regionen. I den positiva vågskålen lämnar Smart High Tech år 2022 med en betydande orderingång, vilken Bolaget förväntas leverera på under år 2023.

  • Estimerar fortsatt ökade rörelsekostnader

Under Q4-22 uppgick Bolagets rörelsekostnader, exklusive COGS, till -13,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 101 % Q-Q. Att rörelsekostnaderna skulle öka under rådande klimat med stigande inflation och ökade energipriser var i linje med vår förväntan, däremot ökade kostnaderna under kvartalet i en högre takt än vad vi estimerat, varför vi även sett över våra kostnadsprognoser för prognosperioden. Under år 2023 estimerar Analyst Group att Smart High Tech fortsatt kommer påverkas av hög inflation i termer av ökade råvarupriser och högre hyreskostnader, vilket förväntas lätta något under år 2024 och 2025. Med det sagt, befinner sig Smart High Tech i en expansionsfas där vi estimerar att Bolaget kommer att fortsätta skala upp personalstyrkan i en snabb takt, tillika utöka produktionskapaciteten, vilket sammantaget estimeras bidra till ökade rörelsekostnader under prognosperioden.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Mot bakgrund av att Smart High Tech har erhållit en minst sagt betydande order på Bolagets konsumentprodukt, FrostSheet, förväntas det isolerat bidra med en försäljning om 8-12 MSEK under år 2023. Till följd av ökade omsättningsprognoser, samt en generellt ökad riskvilja under årets första månader, har vi valt att höja vårt motiverade värderingsintervall i samtliga av våra Bear-, Base-, och Bull scenario.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.