Scandinavian Astor Group


Flyger under många investerares radar

Astor Group är en försvars- och industrikoncern grundad år 2006 som idag består av två affärsben. Det första benet avser försvarslösningar vilket utgörs av utveckling och försäljning av ett radarstörningssystem, det andra affärsbenet innefattar tillverkning och försäljning av kompositkomponenter till ett flertal olika industrier. Inom försvarsbenet ska Bolaget under H1-23 genomföra tester av system Astor IV, vilket givet god funktionalitet därefter kan kommersialiseras, där försäljning av ett system skulle innebära omfattande ekonomiska värden. Inom kompositområdet, primärt bestående av kolfiberprodukter, sker försäljningen mot bl.a. marin-, försvars- och flygindustrin. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 5,1 kr i ett Base scenario för Astor Group.

  • Ökade investeringar inom försvarsindustrin

Det säkerhetspolitiska läget är spänt efter att Ryssland invaderade Ukraina, vilket har ökat den globala oron. Länder utökar nu sina försvarsbudgeter, däribland Sverige som uttalat siktar på att investera 2 % av BNP, från tidigare 1,2 % under år 2022. Astor Group utvecklar idag Astor IV som är ett avancerat radarstörningssystem vilket kan störsända på flera radarfrekvensband samtidigt och avses att användas inom övningsverksamhet och tester. Radarstörningssystem ingår i elektronisk krigföring, vilket förväntas utgöra en allt mer närvarande roll inom krigföring. Den globala marknaden för elektronisk krigföring förväntas uppvisa en CAGR om 5,6 % för att tills år 2026 nå ett marknadsvärde om ca 38 mdUSD.

  • Tidigare förvärv ger stabila kassaflöden

Dotterbolaget Marstrom Composite, som förvärvades under inledningen av år 2022, uppvisade en omsättningstillväxt för helåret 2022 om 34 %, motsvarande 55 MSEK. Under år 2021 uppgick Marstroms EBITDA-marginal till 8,2 %, vilken har uppgetts ha förbättrats för helåret 2022. Marstrom har idag en bred och god kundbas inom flertalet industrier, samtidigt som kolfibermarknaden som helhet förväntas växa med en CAGR om ~13 % fram tills år 2032. Analyst Group estimerar en hög aktivitet inom affärsområdet kommande kvartal, delvis drivet av ökad efterfrågan från kunder inom försvarsindustrin. För helåret 2023 estimerar Analyst Group att kompositverksamheten når en omsättning om 68,8 MSEK.

  • Astor IV flyger mot kommersialisering

Astor Group har slutit ett samarbetsavtal för utveckling av Astor IV med franska SDTS, där respektive part står för sina egna utvecklingskostnader. Franska försvarsverket (DGA) har godkänt projektet och stödjer den franska delen, vilket Analyst Group anser vara en betydande kvalitetsstämpel för projektet. Under 2023 planeras en testflygning av Astor IV med flygplanet MB-339, vilket kan resultera i en kommersialisering av systemet om god funktionalitet uppnås. Analyst Group estimerar ett försäljningsvärde i spannet 50 – 80 MSEK per system och vid framgångsrika resultat vid testflygning antas sannolikheten för en första order öka.

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.