Recyctec Q2-21


Fortsatt stark efterfrågan av EarthCare

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Med en nyligen presenterad Q2-rapport anser vi att Recyctec fortsatt utvecklas med en bra kostnadskontroll, samtidigt som en god försäljningsutveckling kan uppvisas. Under kommande kvartal ser vi ett flertal triggers, där vi bl.a. fortsatt räknar med att Recyctec kommer att utöka sin produktionskapacitet för att tillvara befintlig efterfrågan i marknaden. Vi estimerar att de totala intäkterna kan stiga successivt till 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 25,5 kr (25,5) i ett Base scenario.

  • EarthCare uppvisar fortsatt stark efterfrågan

Under Q2-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 2,2 MSEK (1,2), motsvarande en ökning om 78 % mot jämförbart kvartal 2020. I Q2-rapporten framgår även att Bolagets viktigaste segment, EarthCare, under årets första halvår har presterat en tillväxt om 38 %, jämfört med H1-20. Tillgången på råvara har under perioden varit mycket god och ser även ut att stärkas i de befintliga samarbeten som Recyctec har upparbetat.

  • Kostnadsbasen i linje med våra förväntningar

Under Q2-21 uppgick Recyctecs totala rörelsekostnader till ca -4,6 MSEK, att jämföra med -3,0 MSEK under Q2-20. Rent procentuellt är det en ökning om +50 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (1,5 MSEK) är relativt lågt, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Dessutom ska det tilläggas att en jämförelse rakt av mot Q2-20 blir missvisande, eftersom Recyctec under fjolårets andra kvartal var under ansträngd likviditet samt att korttidsarbete var implementerat, varför kostnader hölls på ett minimum. Om en jämförelse istället görs med rörelsekostnaderna under Q1-21 (-4,5 MSEK), visar det tydligt att Recyctec fortsätter att utvecklas med en god kostnadskontroll, samtidigt som försäljningen stiger.

  • Unik klassificering möjliggör internationalisering

Recyctec är i slutfasen av att optimera produktportföljen för att erhålla bättre klassning. Vi förväntar oss att en högsta klassificering erhålls, i och med att Recyctec är den enda leverantören på marknaden som erbjuder glykol baserad på återvunnen råvara. Om högsta klassificering skulle erhållas kommer Recyctec vara unika på marknaden, vilket inte bara kan ge ökade volymer, utan även konkurrensfördelar vid internationalisering. Ett slutgiltigt besked förväntas i slutet av Q3-21.

  • Behåller värderingsintervallet

Eftersom Recyctec utvecklats i linje med våra förväntningar väljer vi att i samband med Q2-rapporten lämna våra prognoser relativt oförändrade. Därav behåller vi även vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.