Qlosr Group


Lägger i nästa växel

Qlosr är en helhetsleverantör av IT-lösningar som säljs via prenumeration vari Bolaget adresserar SME-företag av storleken 10-300 användare, offentliga sektorn samt den privata skolsektorn. Genom att kunna erbjuda IT-lösningar med en funktionalitet som mindre IT-leverantörer har svårigheter att leverera och till en annan flexibilitet, kundfokus och prislapp än vad de större leverantörerna klarar av, genererar Bolagets unika positionering på marknaden mervärde åt sina kunder. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 18x på 2022 års estimerade EBITDA om 35,1 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 10,8 kr i ett Base scenario.

  • Q1-rapporten i linje med förväntan

Omsättningen under Q1-22 uppgick till 120,9 MSEK, vilket motsvarar en total omsättningsökning om 282,8 % Y-Y, drivet av gjorda rörelseförvärv, samtidigt som den organiska tillväxten uppgick till 39,1 %. Bruttomarginalen försvagades mot jämförbart kvartal föregående år och uppgick till 43,7 % (49,6 %), men kan förklaras av konsolideringen av förvärven, vilka generellt har en lägre bruttomarginal än vad Qlosr har uppvisat historiskt. I takt med att Qlosr kopplar på prenumerationstjänsten på de nya kundbaserna som tillkommit genom förvärven estimerar vi att bruttomarginalen kan stärkas i det längre perspektivet, men som kommer att hållas tillbaka något under år 2022 givet ovan. EBITDA-resultatet uppgick till 7 MSEK (1,3), men belastades samtidigt av engångskostnader om 1 MSEK under kvartalet, varför den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 6,6 %, vilket, med omsättningen, var i nära linje med våra estimat.

  • Stärker närvaron i Uppland efter nya förvärv

Den 1 juli 2022 kommunicerade Qlosr förvärven av EA Copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB för en total köpeskilling om 13,6 MSEK, vilka stärker Bolagets närvaro i Uppland, vilket är en av Sveriges största marknader. Förvärvet genomförs till en, vad Analyst Group bedömer, attraktiv förvärvsmultipel om ca 4,5x gånger EBITDA-resultatet för år 20221, vilket således innebär att Qlosr nyttjar värderingsgapet mellan noterat och onoterat, givet att Qlosr handlas till ca 10x gånger estimerat EBITDA år 2022. Förvärven är i enlighet med Qlosrs tillväxtstrategi och finansieras främst genom egen kassa, vilket innebär en låg utspädning.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Sedan vår senaste analysuppdatering (aug, 2021) har marknadssentimentet ändrats radikalt, kännetecknat av en högre riskaversion tillika riskpremie. Givet detta, i kombination med den utspädningseffekt2 som tillkom genom de ytterligare bolagsförvärv som Qlosr genomfört, har Analyst Group valt att justera värderingsintervallet i samtliga scenarion3. Vi anser dock att Qlosr, genom förvärven, har lagt en solid grund för stärka Bolagets position på marknaden givet bl.a. tillgången till en breddad kundbas, likväl produkterbjudande, vilket bäddar för stark tillväxt och högre marginaler framgent.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.