Opter


Väl positionerade för framtiden

Opter AB (”Opter” eller ”Bolaget”) är en marknadsledande leverantör av mjukvara för transportplanering i Norden. Mjukvaran levereras som en prenumerationstjänst (SaaS) via server- eller molndrift, vilket medför en hög andel återkommande intäkter. Opter väntas kapitalisera på det ökade behovet av effektivisering, samt exekvera på Bolagets tydliga tillväxtplan, vilken bl.a. innefattar att öka marknadspenetrationen inom Norden. Analyst Group prognostiserar en stark tillväxt avseende både nettoomsättning samt EBITDA-resultat framgent, drivet av realiserade skalfördelar. Baserat på ett estimerat EBITDA-resultat om 23,5 MSEK år 2024, en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 17,5x, samt en diskonteringsränta om 12,1 %, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 61,2 kr i ett Base scenario.

  • Behov av effektiviseringar driver marknaden

Opters adresserbara marknad i Norden uppgår till ca 200-300 MSEK/år1, motsvarande 1 250 potentiella kunder i behov av transportplaneringssystem. Marknaden för TMS2 i Europa estimeras växa från 1,1 mdEUR under år 2022 till 1,8 mdEUR år 2027, motsvarande en årlig tillväxttakt (”CAGR”) om 11,4 %3. Marknadstillväxten förväntas drivas av flera faktorer, bl.a. av att transportföretagen verkar i en konkurrensutsatt bransch som präglas av låga marginaler, vilket medför ett ökat behov av effektivisering. Nya krav från transportköpare ökar även behovet av moderna transportplaneringssystem, vilket är ytterligare en faktor som förväntas driva tillväxten framgent.

  • Marginalexpansion förväntas framgent

Vid utgången av Q2-23 hade 43 % av Bolagets kunder övergått till molndrift, vilket är steg i rätt riktning för antagen strategiplan som implementerades år 2021. En högre andel kunder som övergår från server- till molndrift banar väg för tillväxt i den genomsnittliga återkommande intäkten per kund (ARRPA). Till följd av ökade kostnader i samband med etableringen i Danmark och Finland har rörelsemarginalen hämmats från att nå det långsiktiga målet om minst 30 %. Opter anses vara väl positionerade för att exekvera på Bolagets tillväxtstrategi, vilket väntas realisera den operationella hävstången i affärsmodellen. Således estimeras Bolagets EBIT-marginal öka från 18,4 % år 2022 till 28,3 % år 2025, till följd av att de återkommande intäkterna estimeras växa snabbare än rörelsekostnaderna.

  • Unik marknadsposition inom transportbranschen

Opters marknadsledande transportplaneringssystem utgör navet i affärsverksamheten för ca 500 transportföretag inom Norden. Den verksamhetskritiska mjukvaran integreras med andra system, vilket gör det mer kostsamt och komplext att byta leverantör, något som Bolagets låga justerad churn om 1 % vittnar om. Låg churn i kombination med höga byteskostnader påvisar affärsmodellens stickiness, vilken genererar återkommande och förutsägbara intäktsströmmar, tillika kassaflöden. Med en solid och skuldfri balansräkning är Opter därmed väl rustade för att hantera även sämre konjunkturtider.

5

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.