Obducat Q4-20


Branschen står inför en stark tillväxt

Obducat är en svensk utvecklare och producent av maskiner som används för att fabricera mikro- och nanostrukturer inom främst industriproduktion. Bolaget grundades år 1989, och har sedan dess byggt upp en stor patentportfölj med över 190 beviljade patent. Obducats förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda, då Bolaget väntas kapitalisera på flera megatrender såsom AR, VR, och energieffektivisering. Helåret 2020 har påverkats negativt av Corona, men under 2021 förväntas Obducat visa stark tillväxt. Trots en negativ påverkan på Obducat av Coronaviruset så är värderingen fortfarande låg, givet att Obducat är världsledande inom sin nisch. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 3x för år 2021, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 1,4 kr i ett Base scenario.

  • Megatrender driver efterfrågan på Obducats produkter

Det finns ett flertal globala megatrender som driver ett ökat behov av nanoteknologi, vilket skapar efterfrågan på Obducats produkter. Bland dessa trender finns bland annat det snabba skiftet mot urbanisering, vilket skapar ett behov av smarta städer, de pågående tekniska genombrotten inom Artificiell Intelligens (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Mixed Reality (MR), samt klimatförändring och resursbrister. Dessa trender berör ett eller flera av Obducats produktområden, vilket tillsammans med en växande underliggande marknad, talar för goda tillväxtmöjligheter för Obducat framgent.

  • Estimeras närma sig positivt resultat för helåret 2021

Obducat visade en stark omsättningstillväxt under 2019, men EBIT-marginalen var negativ. Bolaget hade själva som målsättning att nå ett positivt resultat för helåret 2019, men makroekonomisk osäkerhet och en tillbakadragen order gjorde att Bolaget inte nådde sina målsättningar. För helåret 2020 bidrog Coronaviruset till en omsättningsminskning om ca
-25 %. Under år 2021 förväntas efterfrågan på Obducats underliggande marknad dock återigen öka, då makroklimatet bedöms vara mer fördelaktigt. Med detta som bakgrund estimeras Bolaget visa på en omsättningstillväxt om ca 20 % under år 2021, och ta steg närmare lönsamhet.

  • Obducat är mer flexibla i sin produktion än många konkurrenter

Många av Obducats konkurrenter är betydligt större och mer processdrivna bolag, vilket gör att de har svårare att anpassa sig till kunders specifika behov. Då Obducat är en mindre, och mer flexibel, aktör gör detta att Bolaget kan arbeta närmare kunden, och producera produkter och lösningar som är mer anpassade utefter kundernas krav. Denna fördel gör att Obducat kan ge bättre respons till kunder och ta orders som många konkurrenter skulle bedöma som antingen för små eller för krävande i termer av anpassningskrav. Nackdelen med högre flexibilitet blir samtidigt att det är kostsamt, och de större konkurrenterna kan därför ofta producera sina produkter till lägre kostnader.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.