Obducat Q2-22


Räknar med fortsatt positiv utveckling

I de senaste delårsrapporterna har Obducat uttalat, och upprepat, att ett av målen för 2022 är att öka orderingången. Utifrån den senaste delårsrapporten avseende april–juni 2022, såväl som efterföljande period juli–augusti, står det klart att Obducat har levererat på sin målsättning. Vid utgången av juni uppgick nämligen orderstocken till 78 MSEK, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2019. Det, i kombination med en fortsatt stigande orderingång, gör att vi ser positivt på att Obducat kan nå vårt helårsestimat för 2022 om 90 MSEK i ett Base scenario. Vi väljer därmed att kvarhålla vår tidigare målmultipel om P/S 4x och således värdering om 2,4 kr per aktie i ett Base scenario på 2022 års prognos.

  • Lägre intäkter och resultat än estimerat…

Obducats orderstock och orderingång är som nämnt stark men sett till de faktiska intäkterna som tillföll årets andra kvartal var dessa något lägre än våra estimat. Under Q2-22 uppgick intäkterna till 10,9 MSEK (4,7), att jämföra med vårt eget estimat om 13,5 MSEK. Med en total kostnadsbas i rörelsen om -12,6 MSEK (-10,2), uppgick Obducats EBITDA-resultat till -3,1 MSEK (-4,8). Även om det var en förbättring mot jämförbart kvartal 2021 var det lägre jämfört med vårt estimat om -1,2 MSEK.

  • … men stark bruttomarginal och orderstock

Samtidigt uppvisade Obducat en stark bruttomarginal under Q2-22 om 66 %, vilket kan jämföras med vårt eget estimat om 51 %, samt föregående fyra kvartals genomsnittliga bruttomarginal om 59 %. Sett till orderingången uppgick denna under andra kvartalet till 36 MSEK (21), vilket bidragit till den minst sagt starka orderstocken som vid utgången av juni uppgick till
78 MSEK (46). Vi har tidigare poängterat att även om den rapporterade omsättningen är en viktig parameter att ta hänsyn till är det nästan av större vikt att se närmare på Obducats orderstock och affärsläge. Detta då leverans och fakturering kan slå olika från kvartal till kvartal, men att över en längre mätperiod, t.ex. tolv månader, kan ett större värde av orderstocken tillgodoräknas och ”synas” i de rapporterade intäkterna. Vi ser således positivt på att Obducat fortsätter att öka sin orderingång och håller ett, som vi upplever, högt tempo i försäljningsarbetet.

  • Upprepar värderingsintervallet

Med tanke på nuvarande orderstock och den fortsatta återhämtningen i marknaden ser vi positivt på kommande kvartal. Vi väljer därför att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion, vilket sträcker sig mellan 1,0 kr (Bear) och 2,7 kr (Bull), med 2,4 kr i ett Base scenario på 2022 års prognos.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.