Obducat Q1-21


Marknadsförutsättningarna ljusnar

I linje med våra förväntningar har Obducat även under Q1-21 varit påverkade av effekterna från Covid-19, vilket har resulterat i en kortsiktigt minskad efterfrågan från marknaden. I rapporten skriver dock Obducat att de successivt, i takt med en ökad vaccinationsgrad, märker att kundaktiviteterna ökar. Den aktuella orderstocken uppgår till ca 32 MSEK och under kommande månader räknar vi med att denna kan öka successivt. Det bidrar således positivt till försäljningen och för helåret räknar vi med att omsättningen kan stiga till 62 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel (P/S) ser vi ett motiverat värde om 2,9 kr per aktie på 2021 års prognos i ett Base scenario.

  • Minskade intäkter under Q1…

Under Q1-21 uppgick intäkterna till 8,3 MSEK (19,6), motsvarande en minskning om ca 58 % mot Q1-20. Att göra en jämförelse mellan dessa två kvartal rakt av blir dock något missvisande, då det kan argumenteras för att den fulla marknadsmässiga effekten av Covid-19 ännu inte hade slagit till under Q1-20. Sett till rörelseresultatet (EBITDA) uppgick detta till -3,2 MSEK (1,7) under Q1-21.

  • … men också lägre kostnadsbas

Sett till de totala rörelsekostnaderna minskade dessa med ca 26 % under Q1-21 jämfört med Q1-20. Det blir således tydligt att det är just marknads-förutsättningarna under början av året, vilket resulterat i en lägre försäljning under Q1-21, som är förklaringen till det försämrade EBITDA-resultatet. Vi ser därmed positivt på att Obducat har lyckats att sänka sina operativa kostnader, något som bl.a. är en effekt av fortsatt korttidsarbete och andra insatser.

  • Räknar med ökad orderingång

Covid-19 är fortsatt en påverkande faktor men samtidigt blir aktivitetsnivån hos kunderna stegvis högre, vilket kan ses på de marknader där spridningen är lägre eller att vaccinationsgraden har nått längre. Vid utgången av mars uppgick Obducats orderstock till ca 32 MSEK, Obducats mål är att väsentligt öka orderingången under kommande kvartal.

  • Påfylld kassa och höjt värderingsintervall

Obducat utvecklats i linje med våra förväntningar, samtidigt som vi märker tidiga tecken på att marknadsefterfrågan börjar komma tillbaka, något som bl.a. drivs av en mer utbredd global vaccinering. Vi väljer därför i i samband med Q1-rapporten att göra vissa justeringar i våra prognoser, vilket därmed även får effekter i vårt värderingsintervall. Att Bolaget dessutom nyligen upptagit ett strategisk lån om 10 MSEK stärker den finansiella positionen, vilket även minskar den finansiella risken på kort sikt.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.