NOSIUM Q3-23


Avyttringar och IPO:s

NOSIUM levererade en solid Q3-rapport där det är positivt att Bolaget överträffade sin målsättning vad gäller att uppvisa ett kvartalsresultat om minst 1 MSEK. NOSIUM har haft ett tufft år sett till aktieutvecklingen, där nedgången uppgår till ca 80 %. Analyst Group bedömer att NOSIUM står inför ett spännande 2024, präglat av ökat lönsamhetsfokus där målsättningen är att skapa god avkastning till aktieägarna, genom såväl avyttringar, noteringar samt förvärv till attraktiva multiplar. Givet att NOSIUM fortsätter exekvera på sin uttalade strategi, och därigenom renodla verksamheten genom lönsamma avyttringar, finns det god potential för att nästa år blir mer lukrativ. I denna analysuppdateringar härleder vi ett värde per aktie om 1,14 kr (1,30) i ett Base scenario.

  • Positivt nettoresultat

Under Q3-23 uppvisade NOSIUM ett positivt nettoresultat om 1,5 MSEK hänförligt till moderbolagets aktieägare, vilket tillskrivs en god utveckling i de flesta av portföljbolagen och anses vara ett styrketecken givet rådande marknadsklimat. Det positiva resultatet om 1,5 MSEK översteg således NOSIUMS finansiella mål som kommunicerades under kvartalet, där Bolaget bl.a. har som målsättningen att uppvisa ett kvartalsresultat om minst 1 MSEK från och med Q3-23 och framåt.

  • Flera företagsförsäljningar och IPO:s under nästa år

NOSIUM:s målsättning är att under Q3-23 och Q1-24 förbereda portföljbolagen för antingen avyttring eller notering under år 2024. Det tyder på att mycket aktivitet försiggår bakom kulisserna där Bolaget arbetar intensivt för att skapa aktieägarvärde, vilket kan båda gott inför kommande år. Värt att belysa är att NOSIUM flaggar för minskade investeringar under årets sista kvartal med anledning av pågående strukturaffärer, både inom och utanför koncernen.

  • Finansiell ställning stärkt av TO1

Vid utgången av september uppgick de likvida medlen på koncernnivå till ca 3,0 MSEK, att jämföra med 5,3 MSEK vid utgången av juni. I samband med den riktade emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner tillfördes NOSIUM ca 1,2 MSEK före emissionskostnader under oktober, vilket har stärkt Bolagets likviditet ytterligare.

  • Värdedrivare framgent

Under årets elva månader har NOSIUM kommunicerat flera intressanta nyheter och det är tydligt att aktivitetsnivån är fortsatt hög. Under avslutningen av året och inför inledningen av år 2024 ser vi att NOSIUM står inför flera potentiella värdedrivare; fortsatt ökad försäljningstillväxt i portföljbolagen, gradvis förbättrad lönsamhet, expansion genom ytterligare förvärv och/eller investeringar i nya portföljbolag, avyttring och realisering av vinster från tidigare investeringar.