Mangold Q3-20


Bra fart in i årets sista månader

Efter att Corona-oron på riktigt slog till under våren har Mangold haft en stabil återhämtning där den underliggande och finansiella verksamheten utvecklats väl under Q2/Q3. Även om Covid-19, och det stundande presidentvalet i USA, skapar viss oro, så ger rådande investeringsvilja, riskaptit och centralbanksstimulanser förutsättningar för att ge Mangold en bra avslutning på året. Även intressebolagen utvecklas stabilt och för 2020 estimerar vi att Mangolds totala intäkterna uppgår till 195 MSEK, motsvarande en tillväxt om 28 % mot 2019, med ett nettoresultat om ca 29 MSEK. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 2 150 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

  • God tillväxt och lönsamhet under Q3

Under Q3-20 uppgick de totala intäkterna till
50,4 MSEK (38,9), motsvarande en tillväxt om 30 % mot jämförbart kvartal 2019. Likt våra estimat utgjorde Investment Banking (”IB”) en fortsatt stor andel av Mangolds totala intäkter, där IB-segmentet stod för 76 % (77) medan resterande 24 % (23) var hänförligt till Private Banking (”PB”). Med ett totalt rörelseresultat som ökade med 157 %, från 4,9 MSEK under Q3-19 till 12,6 MSEK under Q3-20, samt lönsam tillväxt inom både IB- och PB-segmentet, anser vi att Mangold levererar en stark Q3-rapport.

  • Bygger vidare organisationen

Under första delen av våren införde Mangold, precis som många andra företag, ett kostnadseffektivisterings-program för att anpassa kostnadskostymen mot en förväntad lägre intäktsnivå. Med både Q2- och Q3-rapporten presenterad, och ”facit i hand”, kan det konstateras att de ekonomiska konsekvenser av Covid-19 inte blev så negativa för Mangold som nog många räknade med under mars/april. Tvärtom så har aktivitetsnivåerna sedan dess varit höga och med nuvarande lönsamhet har Mangold återigen kunnat börja anställa samt tagit upp utvecklingsprojekt som tidigare sattes på is. Givet att marknaden fortsätter utvecklas positivt så skapar dessa investeringar en bra grund för fortsatt tillväxt under kommande kvartal.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Även om läget ännu är ovisst så har Mangold hitintills lyckats navigera sig igenom en snabbt insvepande global kris. Mangold har momentum och givet att marknadsförutsättningarna är gynnsamma under årets sista veckor, kan Q4 komma att bli ett starkt kvartal. Med Q3-rapporten presenterad väljer vi att justera upp vår målmultipel och därmed även vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.