Lyckegård Q2-23


Transformativt förvärv bidrar till förbättrad lönsamhet

Med det första halvåret 2023 avklarat står det klart att Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) levererade svarta siffror för koncernen, främst drivet av en stark lönsamhetsutveckling inom affärsområdet Water, där förvärvet av KSAB tillträddes under mitten av Q2-23 och var en del till att EBITDA-marginalen uppgick till 23 % i kvartalet. I takt med att förvärvet fortsätter integreras i koncernen och kostnadssynergier materialiseras, i kombination med kostnadsbesparingar inom Soil & Seed, väntas lönsamheten fortsatt stärkas för Bolaget för att leverera en justerad EBITDA-marginal om ca 6 % år 2023. Baserat på en sum-of-the-parts-värdering motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 5,5 (5,0) kr i ett Base scenario för Lyckegård.

  • Affärsområdet Waters EBITDA-marginal uppgick till 23 %

Inom affärsområdet Water uppgick omsättningen under Q2-23 till 47,2 MSEK med ett EBITDA-resultat om 10,8 MSEK, motsvarande en marginal om 23 %. Under kvartalet tillträddes förvärvet av KSAB, per den 19:e maj 2023, Den starka lönsamheten inom affärsområdet bidrog till att koncernen uppvisade ett positivt EBITDA-resultat under det första halvåret år 2023. Framgent väntas Lyckegård genom affärsområdet Water fortsatt kunna kapitalisera på den ökade efterfrågan för bevattningssystem som bl.a. drivs på av klimatförändringar. Water estimeras öka EBITDA-resultatet från ca 13 MSEK år 2022 (proforma) till 49 MSEK år 2027, med en marginal som väntas förbättras från 8,5 % till 19,7 %.

  • Kostnadsbesparingar väntas stärka lönsamheten inom Soil & Seed

Omsättningen i Soil & Seed uppgick under Q2-23 till 17,8 MSEK, vilket var en minskning om 12 % jämfört med Q2-22 då omsättningen uppgick till 20,2 MSEK, något som antas vara hänförligt till det ökade fokuset på lönsamhet samt ett fortsatt utmanande makroekonomiskt klimat. Sett till lönsamheten så har Lyckegård minskat kostnaderna exklusive R&D med ca 3,5 MSEK, vilket estimeras ge en positiv effekt på lönsamheten under resterande del av år 2023 samt kommande år.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Lyckegård levererade en stark Q2-rapport där utvecklingen inom affärsområdet Water, vilket nu står för ca 75 % av koncernens utveckling, var starkare än våra förväntningar med en EBITDA-marginal om 23 %. Givet den starka utvecklingen inom Water, samt nämnda kostnadsbesparingar inom Soil & Seed, vilka väntas bidra till lönsamhetsförbättringar under H2-23, har vi valt att uppdatera våra finansiella prognoser avseende de båda affärsområdena. Givet att de två affärsområdena är relativt olika varandra samt huserar på olika marknader, har vi i denna analysuppdatering valt att värdera varje affärsområde för sig för att sedan summera genom en sum-of-the-parts-värdering, vilket, i kombination med de uppdaterade prognoserna, medför ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.