Kollect on Demand Q3-21


En tillväxtmotor som endast har skrapat på ytan

Kollect, verksamma inom avfallsinsamling och avfallsavlämning, har utvecklat tvåsidig digital marknadsplats som sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag, och tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Q3-21 rapporten är presenterad och utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst på EBITDA-nivå under H2-22, drivet av realisering av skalfördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,9x på 2022 års estimerade försäljning om 95 MSEK motiveras ett nuvärde per aktie om 17,1 kr i ett Base scenario.

  • Rekordomsättning under Q3-21

I tredje kvartalet 2021 redovisade Kollect en nettoomsättning om 19,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 58 % YoY, vilket inte endast innebär att Bolaget har i sju efterföljande kvartal ökat omsättningen, utan även slog våra estimat än en gång, där vi hade förväntat 17,9 MSEK. De återkommande intäkterna ökade även under kvartalet sin andel av intäkterna, och uppgick till 11,2 MSEK, motsvarande en andel om 58,5 %, upp från 56,7 % QoQ. Bidragande till denna utveckling var primärt en stark efterfrågan från företagssegmentet.

  • Hämmad bruttomarginal genom ogynnsam intäktsmix

Trots att de återkommande intäkterna utgjorde en högre andel av de totala intäkterna under Q3-21 än under Q2-21, kom bruttomarginalen in lägre än under Q2-21, motsvarande 36 %, vilket var lägre än vad vi estimerat. Detta kan härledas till primärt två faktorer, å ena sidan har de icke-återkommande intäkterna haft en stark utväxling under 2021, vilka är associerade med lägre bruttomarginal, å andra sidan är ett antal av Kollects höglönsamma BigBins exponerade mot områden som är att anse som säsongsbetonade, varför lägre intäkter genereras när semestersäsongen upphör. Även om de icke-återkommande intäkterna är associerade med en lägre bruttomarginal, medför de högre rörelsemarginaler då dessa är förknippade med betydligt lägre rörelsekostnader, varför rörelsekostnaders andel av intäkterna under Q3-21 förbättrades betydligt YoY.

  • Påfylld kassa möjliggör accelererad tillväxt

Efter en lyckad kapitalanskaffning tillfördes Kollect en nettolikvid om 28,6 MSEK i Q3-21, och vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till 16,2 MSEK, efter att Kollect reducerat Bolagets räntebärande lån. Med en påfylld kassa och stärkt balansräkning kan Kollect fortsätta investera betydligt i plattformen, stödja utrullningen av fler BigBins samt även finansiera den organiska tillväxten med eget kapital, vilket är gynnsamt då det reducerar den finansiella risken.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.