Kollect on Demand Q3-20


Genomfört förvärv antas öka lönsamheten framgent

Kollect On Demand har utvecklat en online plattform som sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag, och tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Bolaget är verksamma inom två vertikaler, avfallsinsamling samt avfallsavlämning. Utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst under Q3-21, drivet av realisering av skalfördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad EV/S-multipel om 1,5x för 2020 års prognostiserade försäljning om 46,5 MSEK motiveras en aktiekurs om 12 kr i ett Base scenario.

  • Visar god tillväxt under Q3

Under Q3-20 redovisade Kollect intäkter om 12,2 MSEK (9,2), vilket motsvarar en tillväxt YoY om ca  26 %. De återkommande intäkter ökade med 53 % jämfört med Q3-19 och utgjorde under Q3-20 56 % av de totala intäkterna. Det anser vi vara ett kvitto på att Kollect tillhandahåller en stark plattform, och fortsatt utveckling av den kommer således vara viktigt för att öka intäkterna ytterligare och minska Customer Acqusition Cost (CAC), vilket väntas bidra till lönsamheten. Förlusten före skatt uppgick under kvartalet till -4 MSEK (-2,2) vilket förklarades delvis av ökade personalkostnader till följd av nyrekrytering men även kostnader hänförliga till förvärv och den kapitalanskaffning som genomfördes under Q3-20. De sistnämnda är av engångskaraktär och Analyst Group bedömer att Kollect kan komma att visa lönsamhet under Q3-21.

  • Stärkt kassa minskar den finansiella risken

Kollects likvida medel uppgick till 10 MSEK vid utgången av Q3-20, motsvarande en ökning med 6 MSEK från Q2-20, och hänförs till den kapitalanskaffning som genomfördes under kvartalet. Bolaget avser att använda likviden främst till det kommunicerade förvärvet men även för att stärka rörelsekapitalet. Med nuvarande kassa bedömer Analyst Group att Kollect är finansierade till dess att Bolaget estimeras vara lönsamma under Q3-21, vilket därmed reducerar den finansiella risken.

  • Genomfört förvärv väntas stärka marginalerna på sikt

I augusti 2020 förvärvade Kollect ett compactor bin-bolag som stärker avfallsavlämningsvertikalen och väntas bidra positivt till lönsamheten framgent. I samband med förvärvet genomförde Kollect en riktad nyemission som i ett initialt skede ger 9 MSEK, med potential upp till 55,4 MSEK via teckningsoptioner. Utöver emissionen upptog Kollect ett lån om 3 MSEK, vari sammanlagd finansiering till stor del ska användas för att genomföra förvärvet. Med förvärvet breddas Kollects avfallsavlämningsvertikal, vilket således är Kollects mest lönsamma, varför marginalerna väntas förbättras avsevärt framgent.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.