Josab Q2-21


Fortsatt drabbade av pandemin

Kraven kring ekologiska och hållbara produkter inom vattenrening ökar runt om i världen, vilket gynnar Josab. Bolagets senaste kvartalsrapport var rent försäljningsmässigt i linje med våra förväntningar, där Josabs intäkter fortsatt är på blygsamma nivåer. Samtidigt ser vi positivt på att kostnaderna hålls i schack och att det finns ett antal värdedrivare framgent. Josabs möjligheter inom både Kina och Indien kvarstår, parallellt med intressanta möjligheter på både den ungerska och afrikanska marknaden. Pandemin ligger dock fortsatt som en våt filt över verksamheten, vilket leder till förseningar. Utifrån rådande läge väljer vi att behålla vårt värderingsintervall där vi ser ett motiverat värde per aktie mellan 0,7 – 3,3 kr, med 2,2 kr i ett Base scenario.

  • Blygsam försäljning…

Under Q2-21 uppgick nettoomsättningen till 802 tSEK (316), vilket i termer av absoluta tal är en blygsam ökning. I Q2-rapporten framgår det att intäkterna är hänförliga till vattenreningsprojektet Mono, samt materialförsäljning i Ungern. Ordern inom Waste Water på 1,4 MSEK, där slutkunden är MONO Ipolyfabric Kft., har blivit delfakturerad under Q2 och resterande del ska faktureras efter leverans under Q3. I Nigeria pågår produktionen av en testenhet för dricksvattenrening där leverans och slutbetalning sker under Q3.

  • … men god kostnadskontroll

Sett till de totala rörelsekostnaderna uppgick dessa till 3 854 tSEK (2 761) under Q2-21, motsvarande en ökning om 40 %. De totala rörelsekostnaderna ligger under våra estimat, och sett till årets sex första månader har Josab lyckats minska sina rörelsekostnader jämfört med H1-20. Följaktligen ser vi positivt på att Bolaget har fortsatt att utvecklas med en god kostnadskontroll.

  • Finns ett flertal triggers

Vi ser värdedrivare under 2021 i form av ökad försäljning inom primärt marknaderna Ungern, Kina och Indien, samt breddningen inom området för luftrening. Josab bearbetar även den afrikanska marknaden, där testenheten i Nigeria kan ses som ett bevis på att steg tas i rätt riktning. Möjligheterna är intressanta, men på grund av bl.a. administrativa utmaningar väljer vi att från vår sida se den afrikanska marknaden mer som en möjlig extra krydda på sikt. Parallellt med de försäljningsmässiga aktiviteterna har Josab fortsatt att titta på möjligheten att förvärva Clear Industry Ltd, i Kina, där mer information kan komma inom kort.

  • Lämnar värderingsintervallet oförändrat

I samband med Q2-rapporten har vi gjort vissa mindre justeringar i våra estimat för åren 2021-2023, där vi dock fortsatt räknar med en god utveckling inom Josabs adresserbara marknader efter att pandemin lättar. Vi väljer därför att behålla vårt senaste värderingsintervall för Josab som sträcker sig mellan 0,7 kr – 3,3 kr.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.