I-Tech


Försprång på en marknad med höga inträdesbarriärer

Marin påväxt är ett kostsamt problem som obehandlat leder till negativa miljöeffekter i form av ökade bränsleutsläpp. I-Tech AB (”I-Tech” eller ”Bolaget”) är ett bioteknikbolag som utvecklar och säljer en patenterad produkt, Selektope®, vilket är en organisk och metallfri antifouling-substans för marinfärg. Utvecklingen av Selektope® påbörjades år 2000 och Bolagets aktie har varit noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Ett nuvärde om 79,5 kr per aktie är motiverat av en DCF-modell samt en målmultipel om EV/S 8,0x applicerad på 2023 års estimerade omsättning om 167,9 MSEK.

  • Mångsidig och effektiv lösning mot marin påväxt

Marin påväxt orsakar motstånd på fartygsskrov, vilket kan leda till att bränsleförbrukningen ökar upp emot 40 %, något som är kostsamt för rederier och som samtidigt har en negativ miljöpåverkan. Beroende på slutproduktens samansättning släpper marinfärg innehållande Selektope® ut upp till 90 % mindre biocider än kopparbaserade alternativ.

  • Höga inträdesbärriärer på en reglerad marknad

I-Tech har erhållit marknadsgodkännande för sin produkt i EU, Kina, Japan, Sydkorea och Filippinerna. BPR-godkännandet från EU tog sju år att erhålla och Selektope® är en av endast två icke metallbaserade biocider som idag innehar det godkännandet. Den andra substansen, Econea, återfinns i marinfärg till fritidsbåtar medans Selektope® adresserar kommersiella fartyg. De höga inträdesbarriärerna ger I-Tech ett stort försprång för att fortsätta ta marknadsandelar på en i nuläget konkurrensfri marknad.

  • Tre av de största aktörerna använder Selektope®

I-Tech adresserar marknaden för marinfärg till kommersiella fartyg och bedömer att sex färgtillverkare tillsammans innehar en marknadsandel om ca 80 %. Utav dessa väljer Chugoku Marine Paints, Hempel och Jotun Bolagets produkt för sina antifouling-färger. Chugoku är Bolagets största kund med sju kommersiella produkter och använder sloganen ”Powered by Selektope®”, vilket är ett starkt kvitto på I-Techs kvalitet. Chugoku beställde år 2019 Selektope® till ett värde av 57 MSEK. Totalt sett omsatte I-Tech 45,6 MSEK år 2019 och estimeras omsätta 167,9 MSEK år 2023.

  • Beroende av ett fåtal nyckelkunder

Med tre namngivna kunder är I-Tech ytterst beroende av att kunna leva upp till kundernas krav. Då testprocessen för nya komponenter i marinfärg är omfattande och ändringar i färgsammansättningen är kostsam, är risken för att nuvarande kunder byter leverantör låg. I-Tech är dock beroende av att efterfrågan från befintliga kunder bibehålls, vilket blev märkbart när Bolagets största kund nyligen flyttade fram en leverans, vilket uppskattas påverka nettoomsättningen med -12 MSEK för år 2020.