Hanza Holding


2018 står Hanza inför ett strategiskifte där fokus ligger på att förbättra lönsamheten genom effektivisering av Bolagets fabriker. Hanza väntas växa med 28 % 2018E och  6 % 2019E, drivet av konsolidering av förvärv och ingående orderbok. Lönsam-heten väntas stärkas från en EBITDA-marginal om 5,5 % 2017 till 7,4 % 2019E. Givet dessa antaganden värderas Hanza till EV/EBITDA om 5,3 på 2019E och en DCF-värdering indikerar en uppsida om 50 %.


Hanza Holding AB (”Hanza” eller ”Bolaget”) är en industriell kontraktstillverkare och erbjuder tillverkningslösningar inom elektronik, mekanik, kablage och slutmontering. Bolaget tillhandahåller tillverkningslösningar genom deras fem fabriker, vilka tillhandahåller ett brett spektrum av tillverkningsteknologier. Hanza är verksamma i Sverige, Finland, Estland, Slovakien och Kina och bland Bolagets kunder finns bl.a. Atlas Copco, Getinge, Ericsson, Volvo, ABB och Saab.

Strategiskt fokus på lönsamhet väntas leda till en EBITDA-marginal om 7,4 % 2019E. Hanza grundades 2008 och etablerade då en strategi bestående av tre faser. Fas 1 och fas 2 syftade till att bygga upp fabriker som tillhandahåller olika typer av teknologier och rådgivning. Bolaget slutförde fas 2 2017 och påbörjar fas 3 2018, vilken syftar till att öka lönsamheten och effektivisera verksamheten. Bolaget har infört effektiviseringsprogrammet CORE-programmet (Cluster Operation Excellence). Detta program har bl.a. resulterat i att Bolagets fabriker i Estland har ökat effektiviteten med 10 %. Februari 2018 förvärvades Wermland Mechanics, vilken har högre lönsamhet på både bruttonivå och rörelsenivå jämfört med Hanza. Till följd av Bolagets effektiviseringsprogram och förvärvet väntas lönsamheten förbättras från en EBITDA-marginal om 5,5 % 2017 till 7,4 % 2019E.

Värderas till EV/EBITDA 6,3 på 2018 års prognos. Hanza prognostiseras omsätta 1 835 MSEK på 2018E, motsvarande en tillväxt om 28 %. Tillväxten drivs av en konsolidering av förvärvet, Wermland Mechanics, ingående ordervärden och antaganden om nya ordervärden. Genom förvärvet väntas 336 MSEK adderas till omsättningen 2018E. Vidare har Bolaget erhållit ordervärden från Silvas, Aspstec Sytems och Harju Elekter, vilka uppgår till 37 MSEK 2018E. Bolaget antas också erhålla nya ordervärden om 21 MSEK 2018E, vilket motsvarar värdet på en historisk genomsnittsorder. Bruttomarginalen väntas stärkas från 42,7 % 2017 till 44,2 % 2018E, till direkt följd av att Wermland Mechanics har 8 % högre bruttomarginal än Hanza. På rörelsenivå väntas rörelsekostnader som andel av omsättning sjunka från 39,2 % 2017 till 36,3 % 2018E drivet av Bolagets effektiviseringsprogram och att Wermland Mechanics har en lägre kostnadsbas på rörelsenivå. Till följd av stärkt bruttomarginal och förbättrad kostnadskontroll väntas EBITDA-marginalen stärkas från 5,5 % 2017 till 6,5 % 2018E. Givet dessa antaganden värderas Hanza till EV/EBITDA om 6,3 på 2018E. För 2019E prognostiseras Hanza omsätta 1 942 MSEK motsvarande en tillväxt om 5,9 %. Tillväxten drivs av ingående ordervärden om 50 MSEK och antaganden om att Bolaget får in en order om 21 MSEK. Effektiviseringsprogrammet för Bolagets fabriker väntas leda till lägre rörelsekostnader som andel av omsättningen och därmed fortsätta stärka lönsamheten framgent. Således estimeras Bolaget nå en EBITDA-marginal om 7,4 % på 2019E. Givet dessa antaganden värderas Hanza till EV/EBITDA om 5,3 på 2019E.

Diskonterad kassaflödesanalys (DCF) indikerar en uppsida om 50 %. Beräkningarna är baserade på en WACC om 10,4 %, baserad på en normaliserad riskfri ränta om 3,4 % och en storlekspremie om 2,3 %.1 I ett Base scenario antas EBIT-marginalen inkrementellt förbättras från 2,5 % (2017) till 4,0 % fram till 2022E och ett investeringsbehov om ca 2 % av omsättning under samma period. Vidare antas oändlighetstillväxten i terminal value till 1 %. Givet dessa antaganden resulterar en DCF-värdering i ett indikativt värde om ca 22 SEK per aktie, vilket motsvarar en uppsida om 50 %. Nedan presenteras en känslighetsanalys, som illustrerar hur ett indikerat värde av Bolaget styrs av oändlighetstillväxt och WACC (mörkare färg illustrerar lägre sannolikhet). En stor del av värdet är tillförligt terminal value, vilket resulterar i att antaganden om tillväxt och WACC får stora utslag på Bolagets diskonterade värde. I ett Bull scenario antas en oändlighetstillväxt om 2 % och en WACC om 10 %, vilket resulterar i  ett indikativt värde om 25 SEK per aktie, motsvarande en uppsida om 72 %. I ett Bear scenario antas en oändlighetstillväxt om 0 % och en WACC om 12 %, vilket resulterar i ett indikativt värde om 13 SEK per aktie, motsvarande nedsida om -13 %.