Gold Town Games Q1-23


Fokus på användartillväxt

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) har under årets inledande kvartal fokuserat på produktion och vidareutveckling, bl.a. av de externa projekten Cricket Star Manager (CSM) och Battle Camp. Under resterande del av år 2023 väntas ett ökat fokus på Bolagets befintliga spelportfölj, vilket genom fortsatta uppdateringar och förbättringar förväntas skapa en starkare användartillväxt under resterande del av år 2023 i samtliga spel, likväl en mer diversifierad intäktsbas som väntas medföra stabilare intäkter. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 35 MSEK för helåret 2024, en applicerad P/S-multipel om 4x, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett motiverat nuvärde per aktie om 2,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Lägre försäljning än väntat under kvartalet

Nettoomsättningen under Q1-23 uppgick till 3,9 MSEK (4,4), en minskning om 13 % jämfört med Q1-22 och lägre än våra estimat om 5,1 MSEK. En förklaring till den lägre omsättningen antas vara en lägre aktivitet i Bolagets viktigaste spel World Hockey Manager (WHM) och en sämre användartillväxt i Blitz än väntat. Samtidigt fortsätter Gold Town Games att diversifiera intäktsbasen genom externa samarbeten och lansering av fler spel, exempelvis genom avtalet om att drifta spelet Battle Camp mot en månatlig avgift, samt en soft launch av Baseball Franchise Manager (BFM) under Q1-23, vilket estimeras medföra en stabilare intäktsbas framgent.

  • Starkare användartillväxt i spelen att vänta

Det första kvartalet år 2023 har varit produktionsintensivt för Gold Town Games, där fokus bl.a. legat på två externa uppdrag i form av CSM och Battle Camp. Genom att under kommande kvartal fokusera på att öka antal dagligt aktiva användare i befintliga spel väntas spelens intjäning stärkas. I WHM har ett mer diversifierat cupschema släppts i samband med Hockey-VM och avseende World Football Manager (WFM) så har ett avtal med Vorto Gaming tecknats beträffande att addera Web3-komponenter i spelet för att stärka intjäningsförmågan och öka unikheten. Dessutom estimeras Blitz Football Manager (Blitz), vilket lanserades globalt under Q4-22, inte ha uppnått sin fulla potential givet den stora adresserbara marknaden främst i Nordamerika. Genom kontinuerligt förbättringsarbete väntas spelet kunna stärka användartillväxten kommande kvartal.

  • Uppdaterat värderingsintervall

I samband med Q1-rapporten har vi antagit något försiktigare prognoser givet en svagare användartillväxt än väntat under kvartalet. Samtidigt ser vi en stark användartillväxt framför oss med fortsatt förbättringsarbete på befintliga spel och estimerar fortsatt en god tillväxt under prognosperioden. Vidare har vi valt att applicera en lägre målmultipel, givet något lägre tillväxt och marginaler under prognosperioden samt genom en förhöjd risk avseende kapitalstrukturen, vilket således leder till ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion. Likväl anser vi fortsatt att Gold Town Games, givet nuvarande aktiekurs, är en investering med intressant risk/reward.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.