Fram^ – I en spännande tillväxtfas


I förhållande till traditionella konsultbolag, kan Fram^s värdering om 50 MSEK (post-money) mot befintlig försäljning framstå som hög. Konsultdelen värderas dock bara till 30,5 MSEK (pre-money) och de 19,5 MSEK Fram^ tar in via nyemission ska användas för att starta 6-10 dotterbolag. Tidigare, med 2 MSEK i totala investeringar, byggde Fram^ ett bolag som 18 månader efter start värderades till ca 50 MSEK i en investeringsrunda. Transaktionen gav en avkastning om x10 för Fram^s aktieägare. Med det i åtanke finns utrymme för uppvärdering av Fram^.


  • Över 60 års gemensam erfarenhet i ledningsgruppen

Nyckelpersonerna bakom Fram^ har lång erfarenhet av bolagsbyggande och investeringsprocesser, framförallt i tillväxtmarknader. Bl.a. grundade Christopher Brinkeborn Beselin det Kinnevikägda bolaget Lazada.vn. Lazada Group S.A., vilket inkluderar Lazada.vn, såldes till Alibaba Group Holding Ltd. för 3,2 mdUSD fyra år efter start.

  • Avser starta 6-10 nya dotterbolag för 19,5 MSEK

 Med emissionslikvid om 19,5 MSEK avser Fram^ starta 6-10 nya dotterbolag inom affärsområdet Venture Building, verksamma i t.ex. konsument-, FinTech- och försäkringsmarknader. Målsättningen är att bolagen ska nå lönsamhet 18-24 månader efter start. Fram^ kan behålla bolagen och dra fördel av positiva kassaflöden eller göra en ”exit”.

  • Standing Teams har en fördelaktig intäkts- och kostnadsmodell

 Via Fram^s andra affärsområde, Standing Teams, säkerställer Bolaget hög beläggningsgrad och långsiktiga samarbeten med företagskunder. Det bidrar till förutsägbara och mindre volatila kassaflöden för koncernen. Då Fram^s dotterbolag ska startas från grunden och ha en digital bas, säkerställer Standing Teams rätt IT-kompetens för dessa.

  • P/E 2,2 på 2020 års prognos

 Givet målmultipeln P/E 16,8 år 2020, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 20 % kan koncernen potentiellt värderas upp till ca 250 MSEK.

  • Stor utmaning att starta flera nya dotterbolag

 Kapitalbehovet per nytt dotterbolag bedöms kunna  uppgå till ca 2 MSEK tills lönsamhet nås. Att starta 6-10 nya bolag är utmanande och investeringsrisken för aktieägare ligger i att Fram^s bolag inte utvecklas i önskad takt.

3

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.