Formpipe Software


Formpipe går mot att sälja sina tjänster som en molnlösning, från att tidigare ha krävt installationer på plats. Skalbarheten i den nya affärsmodellen väntas få en positiv inverkan på Bolagets lönsamhet. Samtidigt väntas efterfrågan på ECM-lösningar tillta till följd hårdare regulatoriska krav på data- och informationshantering. I ett Base scenario estimeras på 12 månaders sikt en totalavkastning om 14,7 %.


Formpipe Software AB (”Formpipe” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag som erbjuder lösningar inom Enterprise Content Management (”ECM”). Bolaget vänder sig primärt mot offentliga aktörer och större bolag och erbjuder tjänster för hantering av dokument och information. Majoriteten av kunderna återfinns i Norden men även i övriga Europa och Nordamerika.

50 % återkommande intäkter ger stabilitet. Formpipes primära försäljning består av licensintäkter för de ECM-system som tillhandahålls till kunderna. Då implementering av nya interna system är kostsamt medför det att majoriteten av kunderna förnyar sina licenser, vilket skapar en stabil återkommande intäktsström för Bolaget. 2017 uppgick de återkommande intäkterna till 50 %.

Övergång till att erbjuda molntjänst väntas på sikt öka lönsamheten. Från att tidigare enbart sålt lösningar som kräver fysiska installationer hos kunden, har Formpipe under 2017 övergått till att i större utsträckning sälja systemen som en molnbaserad lösning, Software as a Service (”SaaS”). Under 2017 gjordes 110 SaaS-affärer jämfört med 35 stycken under 2016. Totalt sett utgjorde SaaS-försäljningen 35 % av nyförsäljningen. En molnbaserad affärsmodell medför lägre personalbehov för varje enskild kund och fokus läggs istället på produktutveckling och Bolagets interna plattform. Detta väntas få positiv effekt på Formpipes marginaler i takt med att antalet SaaS-kunder ökar. Skiftet i affärsmodell medför även att intäkterna periodiseras över användningsperioden för kunden och redovisas inte direkt när  licensiering sker. Således medför anskaffning av nya kunder initialt lägre intäkter mot den tidigare affärsmodellen. Formpipe bedömer själva att omsättningen skulle vara 23 MSEK högre, motsvarande ytterligare 6 % tillväxt, om de intäktsfört med den tidigare modellen.

SaaS-markanden väntas växa med CAGR 19 % till 2020. Den globala ECM-marknaden förväntas växa med en CAGR om drygt 8 % 2015-2020. Tillväxten drivs i stor utsträckning av SaaS-lösningar som väntas växa med 19 % CAGR 2015-2020.1 Vidare gynnas marknadsförutsättningarna av trender där högre krav ställs på hantering av data och dokumentation. Ett exempel är förordningen från EU, GDPR, som träder kraft maj 2018, vilken reglerar och ställer högre krav på företags hantering och lagring av personuppgifter. Detta väntas medföra större investerings-behov i datalagringssystem vilket bidrar positivt till efterfrågan på Formpipes produkter.

Långa avtalsprocesser och fåkundsberoende. En betydande del av Formpipes kunder utgörs av offentliga institutioner. Detta medför att Bolaget måste delta i offentliga upphandlingar och processer kan bli långdragna. En effekt av detta är att nya kunder

kan tillkomma långsamt vilket slår mot tillväxten. Vidare vänder sig Bolaget även mot stora aktörer och ett mindre antal kunder antas utgöra en stor del av omsättningen. Ett bortfall från någon av dessa kunder skulle kunna få betydande negativa effekter. 2017 utgjorde Bolagets största kund 22 % av omsättningen.

I ett Base scenario väntas Formpipe fortsatt öka antalet SaaS-kunder. Omställningen av affärsmodell och den tilltagande efterfrågan på ECM-tjänster väntas ligga till grund för att tillväxttakten tilltar. Vidare väntas även ökat antal kunder leda till att EBIT-marginalen ökar från 9,6 % 2017 till 12,0 % 2020E.

Värderingen baseras på ett års framåtblickande EV/EBIT för en peer-grupp av mjukvarautvecklare. Snittet för peer-gruppen om 15,7x 2018E ger applicerat på Formpipes EBIT 2019E ett motiverat värde per aktie om 15,74 kr 2018E. Tillsammans med en direktavkastning om 3,5 % ges en totalavkastning om 14,7 % på 12 månaders sikt.

I ett Bull scenario väntas Bolaget i större utsträckning kunna knyta till sig SaaS-kunder. Omsättningstillväxten estimeras till    7 % 2018E  och  9 % 2019E. Ökad SaaS-försäljning väntas även leda till att EBIT-marginalen stiger till 12,9 % 2019E. Givet en targetmultipel om EV/EBIT 17x ges ett motiverat värde per aktie om 19,14 kr. Tillsammans med direktavkastningen om 3,5 % motsvarar det en totalavkastning om 38,8 %

I ett Bear scenario väntas trögrörligheten i kundbearbetningen förverkligas och omsättningen förväntas växa med 1 % 2018E och 2019E.  Till följd av staganationen i tillväxt väntas EBIT-maringalen sjunka till 8,9 % 2019E. Givet en targetmultipel om EV/EBIT 14,5x ges ett motiverat värde per aktie om 9,73 kr. Tillsammans med direktavkastningen om 3,5 % motsvarar det en total nedsida om -27,7 %