FM Mattsson Mora Group


FM Mattsson är den ledande aktören på blandarmarknaden (kranar och termostat) i Norden med marknadsandel om 33 %. Bolaget väntas framgent tappa marknads-andelar på huvudmarknaden Norden till följd av prispress och risker på byggmarknaden där Bolaget estimeras växa med 0,5 % CAGR 2018E-2020E. Samtidigt estimeras Bolaget uppnå en lägre EBIT-marginal om 7,4 % 2020E, motsvarande en minskning om 0,9 procentenheter från 2017.


FM Mattsson Mora Group AB (”FM Mattsson” eller ”Bolaget”) är verksamt på blandarmarknaden inom segmenten ROT (Renovering, Om- och Tillbyggnad) samt nybyggnation. Bolaget är tillverkare och leverantör av vattenkranar och termostatblandare. FM Mattsson är idag den ledande aktören på Bolagets huvudmarknad Norden. Bolaget är marknadsledande i Sverige och Norge med marknadsandel om 61 % respektive 22 % och en av de största aktörerna i Finland och Danmark om 6 % och 23 % 2016.1  Huvud-marknaden står för 89 % av Bolagets omsättning, där övriga marknader såsom Tyskland, Belgien och Nederländerna utgör resterande.

Stark och bred produktportfölj ger konkurrensfördelar. Bolaget har en konkurrenskraftig och bred produktportfölj där varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa kompletterar varandra och täcker blandarmarknadens tre pris-segment ekonomi, medium och premium. Bolaget är genom FM Mattsson och Mora Armatur starkast inom mediumsegmentet, där dessa varumärken står för 45 % respektive 33 % av Bolagets försäljning 2017. Samtidigt utgör mediumsegmentet 70 % av den totala blandarmarknadens omsättning 2016, vilket gör Bolaget väl positionerade inom segmentet. Vidare är Bolagets produkter i framkant rörande egenskaper som teknikhöjd, miljö och design i Norden. Positioneringen på marknaden och den starka produktportföljen är bidragande faktorer till att FM Mattsson uppnått en positiv tillväxt om 5 % CAGR 2014-2017.

Exponering mot grossisters prispåverkan samt risker i ROT- och nybyggnationssegmentet. Både grossister och återförsäljare såsom Ahlsell, Dahl och Onninen har stark prispåverkan på blandarmarknaden. Samtidigt estimeras omkring 59 % av FM Mattssons försäljning gå via dessa aktörer. Bolaget kommer framgent vara kraftigt exponerade mot att förlora huvudkunder på huvudmarknaderna till följd av prispress från grossister, samt ökad konkurrens från både lokala aktörer som Oras och internationella aktörer som Hansgrohe och Grohe. Dessutom är Bolaget exponerat mot tillväxt på byggmarknaden, vilket i sin tur är påverkat av den underliggande bostadsmarknaden. Nyproduktionen av bostäder antas minska med 30 % 2017-2019E, motsvarande ett tapp om omkring 20 000 byggnader.2 Samtidigt kommer Bolaget framgent påverkas av förändringar i lägre efterfrågan inom ROT-segmentet. Under 2017 utnyttjades ROT-avdraget bland hushåll i Sverige för 17 % mindre än 2016, motsvarande en minskning om 1,9 mdSEK.3 Detta är bidragande faktorer till estimerad lägre försäljningstillväxt om  0,5 % CAGR 2018E-2020E samt lägre EBIT-marginal om
7,4 % 2020E, motsvarande en minskning om 1,6 procentenheter från 2017.

Lågt ND/EBITDA om 0,01x ger utrymme för ytterligare förvärvsmöjligheter. FM Mattsson genomförde 2014 ett förvärv av Damixa, vilket lett till samordnings- och effektivitetsvinster i produktionen med ökad bruttomarginal om 5 % 2014-2017. Samtidigt har det stärkt Bolagets marknadsposition i Danmark med ökad marknadsandel om 6 % 2014 till 23 % 2016. Bolaget har ett lågt ND/EBITDA om 0,01x och kan komma att genomföra ytterligare förvärv framgent för att förbättra sin position på huvudmarknaden Norden, stärka sina produktportfölj samt generera produktionskapacitetsvinster. Vid eventuella förvärv kan Bolagets således åstadkomma en högre tillväxt och förbättrade EBIT-marginaler än det estimerade om 0,5 % 2018E-2020E respektive
7,4 % 2020E.

I ett Base scenario implicerar en DCF-värdering potentiell nedsida om 2 % från dagens kurs. DCF-värderingen är beräknad utifrån en WACC om 9,7 % samt storlekspremie om 1,2 %.4 I ett Base scenario antas Bolaget vara kraftigt exponerat mot prispress från grossister och risker i ROT- och nybyggnationssegmentet. Således estimeras en minskad försäljningstillväxt om 0,5 % CAGR 2018E-2020E och lägre EBIT-marginal om 7,4 % 2020E. En DCF-värdering ger ett implicerat aktiepris om 78 kr, motsvarande en nedsida om 1 % från dagens kurs.

I ett Bull scenario implicerar en DCF-värdering potentiell uppsida om 20 % från dagens kurs. I ett Bull scenario hålls byggkonjunkturen stabil och mindre volatil samtidigt som Bolaget genomför förvärv, vilka antas driva på tillväxt och marginaler. Givet en tillväxt om 2,7 % CAGR 2018E-2020E samt en högre EBIT-marginal om 8,6 % 2020E ger DCF-värdering ett implicerat aktiepris om 94,5 kr, motsvarande en potentiell uppsida om 21 %.

I ett Bear scenario implicerar en DCF-värdering potentiell nedsida om 16 % från dagens kurs. I ett Bear scenario är Bolaget kraftigt exponerat mot en volatil byggkonjunktur samt tappar huvudkunder genom prispress i Norden. Således antas en negativ tillväxt om -1,5 % CAGR 2018E-2020E samt EBIT-marginal om 6,7 % 2020E. En DCF-värdering ger ett implicerat aktiepris om 65,7 SEK. Nedan presenteras en känslighetsanalys som illustrerar hur indikerat värde styrs av gjorda antaganden i ett Base scenario.