Finepart Q1-22


Fortsätter att leverera med starkt momentum

Med första kvartalet avklarat står det klart att Finepart inleder året starkt med en nettoomsättning om 6,9 MSEK, samt en utgående orderstock om 36 MSEK, vilket Bolaget förväntas fullgöra och leverera på. Ökad försäljning, i kombination med att Finepart har utvecklats med god kostnadskontroll, resulterade i att EBITDA-resultatet steg till 0,5 MSEK (-2,6) under Q1-22, vilket är en indikation på att Bolaget har goda möjligheter att leverera en positiv rörelsemarginal för helåret. Baserat på en målmultipel om P/S 3,2x på 2022 års estimerade försäljning om 50,4 MSEK, erhålls ett potentiellt värde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.

  • Ökad tillväxt på alla fronter

Under Q1-22 levererade Finepart tillväxt i alla intäktsströmmar; systemförsäljning, eftermarknadsintäkter och skärservice. Totalt sett uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 6,9 MSEK (0,6), vilket är en ökning med 1 007 %, där systemförsäljningen har varit den största intäktsdrivaren. Med hänsyn till orderingången om ca 17,3 MSEK uppgick Finepart orderstock till ca 36 MSEK (0,2) vid utgången av Q1-22, vilket bäddar för fortsatt ökad försäljning.

  • Vänt till lönsamhet

Bolagets bruttokostnader uppgick till -2,8 MSEK (-0,4) under Q1-21, vilket resulterade i en bruttomarginal om 59 % (32 %). Bruttomarginalen under perioden är högre än våra förväntningar, vilket Analyst Group antar beror på en mer lönsam försäljningsmix i termer av en högre andel eftermarknadsförsäljning. Detta, i kombination med höga intäkter samt en förhållandevis god kostnadskontroll, resulterade i att Finepart vände till lönsamhet under perioden och kunde uppvisa en EBITDA-marginal om 7 %.

  • Fortsatt hög efterfrågan på Fineparts produkter

Pandemin och restriktioner har nu avmattats på de flesta av Bolagets målmarknader, vilket har inneburit att Finepart har kunnat medverka på tre fysiska mässor. Detta är en viktig försäljningskanal för Bolagets förhållandevis okända process, och i samtliga fall visar mässorna att det finns ett stort intresse för Bolagets teknik. Trots att det bara gått en kort tid sedan mässorna, har redan provskärningar genomförts och diskussioner pågår, vilket estimeras bidra till en fortsatt god orderingång.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Vi anser att Finepart utvecklas över våra förväntningar med stark tillväxt och stigande lönsamhet. Utifrån våra uppdaterade estimat för år 2022, vilket då även inkluderar Bolagets ökade orderingång samt eftermarknads- och skärserviceintäkter under Q1-22, presenterar vi därför i denna analys ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga av våra tre scenarion Base, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.