Duearity Q1-22


Dokumentation för CE-märkning inlämnad med försäljning i sikte

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) erbjuder unika lösningar för lindring och behandling av tinnitus i form av Tinearity vilket är en medicinteknisk produkt. Bolaget har nyligen under Q1-22 initierat pre-sales av Tinearity enligt plan. Fokus närmast är den CE-märkningsprocess som Bolaget ska gå igenom innan Tinearity är klart för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har lämnat in dokumentationen för att få Tinearity godkänd för lansering  räknar vi med att Bolaget erhåller CE-märkning under H2-22. Vi väljer att behålla vårt värderingsintervall i absoluta värden, men till följd av kommande emission justeras värdet per aktie. Med hänsyn till detta ser vi ett nuvärde per aktie om 17,4 kr i ett Base scenario utifrån 2024 års prognos.

  • Utveckling av kostnadsbas, kassa och burn rate

Under Q1-22 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -5,6 MSEK (-2,8), vilket motsvarar en ökning om 2,8 MSEK jämfört med Q1-21. Kostnadsökningarna kan hänföras till investeringar i produktion och utgifter relaterade till CE-märkning. Sett till kassan minskade denna från 14,1 MSEK till 8,8 MSEK mellan Q4-21 och Q1-22.  Duearitys burn rate under Q1-22 uppgick till ca
-1,7 MSEK per månad vilket är en ökning jämfört med Q4-21 (-1,4 MSEK/månad). Givet nuvarande burn rate och senast rapporterade kassa skulle Bolaget vara finansierade till slutet av Q3-22, allt annat lika. Duearity förväntas dock tillföras en emissionslikvid om ca 25 MSEK (före kostnader) under kvartalet vilket kommer hålla bolaget finansierade under en längre period.

  • Planer för lansering i Nordamerika

Duearity arbetar vidare med det regulatoriska arbetet för att kunna slå sig in på den nordamerikanska marknaden och har som målsättning att lansera Tinearity G1 i USA mellan Q4-22 och Q1-23. Analyst Group ser målsättningen som realistisk då mycket av förarbetet redan är gjort inför CE-märkningen.

  • Triggers under kommande 6-12 månader

CE-märkning, lansering i USA och preliminära försäljningssiffror från pre-sales – är några av de tänkbara värdedrivarna under de kommande 6-12 månaderna. Därefter förväntar vi oss ett fullskaligt fokus på att successivt öka försäljningen, med start under H2-22, vartefter Bolaget kan röra sig mot ett positivt rörelseresultat på kvartalsbasis och där resultat gällande målet att nå försäljning av 3 000 kunder utgör ytterligare en potentiell värdedrivande trigger.

  • Justerat intervall efter nyemission

Duearity utvecklas i rätt riktning, varför vi väljer att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion i termer av absoluta värden (Market Cap). Med hänsyn till kommande företrädesemission har dock värdet per aktie justerats i samtliga tre scenarion (Base-, Bull- och Bear).