ChromoGenics Q2-19


Investerar i produktion för framtida skalbarhet

ChromoGenics säljer prestandaglas för fasader, och erbjuder ett totalt fasadkoncept, vilket man är ensam om. Konceptet består av dynamiskt glas, statiskt glas och panelglas med inbyggda solceller, vilka alla möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >340 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta 58 MSEK under 2019 där redan ca 36 MSEK, ca 62 %, estimeras finnas i orderboken tillsammans med rapporterad omsättning för H1-19. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 0,85 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos.


  • Nyckelinvestering i sputtringsmaskiner

Tidigare har ChromoGenics nästan haft full kontroll över produktionsprocessen, själva tunnfilmsbeläggningen (”sputtring”) har dock skett hos underleverantör utomlands. Vi har tidigare kommunicerat att en investering i sputtringsmaskiner är avgörande för att ChromoGenics ska kunna tillvarata den tillväxt som anges i både vårt Base och Bull scenario, vilket också har en stor påverkan på marginalerna. Vi ser därför positivt på att investeringen nu genomförts.

  • Offertstock om ca 340 MSEK och välfylld orderbok

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 340 MSEK, där ca 13 MSEK av utestående orderbok estimeras tillfalla Q3-19. Helåret 2018 omsatte ChromoGenics ca 11 MSEK. I ett Base scenario estimeras omsättningen till ca 58 MSEK år 2019, där Analyst Group bedömer att nuvarande orderbok och rapporterad försäljning för H1-19 motsvarar ca 62 % av prognosen.

  • Förstärkt säljorganisation förväntas resultera i fler orders under 2019

Mellan perioden januari 2017 till och med september 2018 har Bolaget ökat antalet säljare från en (1) person till sex personer. Med en mer omfattande säljorganisation och större fokus på att skala upp verksamheten väntas därmed Bolaget kunna nå en större del av marknaden under 2019 och framåt.

  • Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden

ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är  inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat så kommer det att belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.