ChargePanel


Ett greentech-bolag laddat för tillväxt

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) är ett GreenTech-bolag som erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen. Genom att skapa en sömlös övergång till e-mobilitet förenklas laddningsprocessen för ägare av eldrivna fordon. Analyst Group ser flertalet värdedrivare som potentiellt kan driva en uppvärdering av Bolaget, vilka är en marknad i hög tillväxt, en lukrativ tillväxtstrategi och en skalbar affärsmodell som möjliggör marginalexpansion. Genom en DCF-värdering härleds ett potentiellt värde om 8,6 kr per aktie i ett Base scenario.

  • ChargePanel förväntas kapitalisera på en stark marknadstillväxt

Marknaden för elbilsladdning estimeras att visa en årlig marknadstillväxt om 27 % mellan åren 2020 och 2027, för att då nå ett marknadsvärde om 26 miljarder dollar. Tillväxten förväntas bygga på en fortsatt ökad hållbarhetstrend kombinerat med subventioner samt ökade regulationer, i takt med detta estimeras behovet av antalet laddningsstolpar att växa med en CAGR om 92 % fram tills år 2025. Analyst Group estimerar att ChargePanel kommer att kunna öka sin omsättning med en CAGR om ~49 % mellan åren 2020-2024, vilket bland annat härleds utifrån tillväxten i antalet laddningsstolpar.

  • Internationell expansion genom befintliga kunder

ChargePanel har fram tills idag fokuserat på utveckling av mjukvaruplattformen, men Bolaget gör sig nu redo att inleda en tillväxtfas, där ChargePanel har som mål att nå samtliga världsdelar innan utgången av år 2025. Tillväxtstrategin grundar sig i att växa med befintliga kunder, vilket enligt Analyst Group har en tydlig fördel på grund av att Bolaget kommer kunna kapitalisera på B2B-kundernas tillväxt när de i sin tur når nya kunder. Med den befintliga kundstocken estimerar Analyst Group att ChargePanel kommer att ha nått fem nya marknader innan utgången av år 2024.

  • Marginalexpansion genom skalbar affärsmodell

ChargePanel är ett SaaS-bolag (Software-as-a-Service) vilket möjliggör en hög skalbarhet. Bolagets mjukvaruplattform kan skalas upp via molnet utan extra kostnader, vilket kommer att bidra till en marginalexpansion när Bolagets OPEX-investeringar börjar plana ut. Analyst Group estimerar att ChargePanel når break-even år 2023 för att sedan visa en EBIT-marginal om 15 % år 2024, drivet av lägre investeringar i OPEX samt en högre andel försäljning genom molnet.

  • Beroende av utvecklingen på EV-marknaden

ChargePanels största risk på kort sikt anses vara en utdragen global halvledarbrist, vilket kan påverka Bolagets kunders köpkraft negativt och således initialt ChargePanels tillväxttakt. På längre sikt kan en generellt sämre tillväxt på EV-marknaden än väntat utgöra en risk, där en lägre och/eller stagnerande efterfrågan kan leda till en förskjutning av ChargePanels framtida intäkter.