Bayn Group Q2-20


AmerPharma bidrar starkt positivt till Bayns lönsamhet

Bayn Group är en Food-Tech koncern som är aktiva inom de snabbväxande segmenten socker- och kalorireduktion samt functional och protein-enhanced foods. Bolaget har sedan början av 2020, i samband med att Bayn fusionerades med Pändy Foods, inlett en expansiv M&A strategi, där Bolaget har utnyttjat den fragmenterade marknadsstrukturen inom Food-Tech marknaden för att göra strategiska förvärv till låga värderingar, och har genom denna strategi på kort tid lyckats bygga upp en av Europas snabbast växande Food-Tech koncerner. Bolaget har visat på en mycket stark omsättningstillväxt de senaste kvartalen, med en omsättningstillväxt om 1441 %, på proformabasis, under Q2-20, och visade även konsoliderat sitt första positiva proforma EBITDA-resultat under kvartalet. Givet att Analyst Group bedömer förutsättningarna både för fortsatta förvärv samt för organisk tillväxt framgent som goda, sätts en P/S målmultipel om 15,0x för år 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering. Denna målmultipel motiverar ett pris per aktie om ca 11,29 kr i ett Base scenario.

  • Fortsätter exekvera på sin M&A strategi för att bygga en ledande Food-Tech koncern

Förvärven av AmerPharma, Koppers Candy Sweden, och Tweek visar tydligt att Bayn är seriösa med sina uttalade ambitioner att bygga en ledande Food-Tech koncern, och Analyst Group bedömmer att det huvudsakliga fokuset för Bayn framgent kommer vara att fortsätta växa organisationen med nya förvärv och realisera synergieffekter inom koncernen. I och med förvärvet av AmerPharma får Bayn en ledande position inom marknaden för kalorifria såser och sirap, samt en stark position på den polska marknaden, genom Koppers kan Bayn stärka marginalerna inom produktionen, och genom Tweek får Bayn en ledande position inom marknaden för sockerreducerat godis. Givet att marknaderna som Bayn är verksamma inom är kraftigt fragmenterade, med många mindre aktörer, ser möjligheterna för framtida kompletterande förvärv goda ut.

  • Bayn kapitaliserar på trenden mot minskat sockeranvändande

Den rådande hälsotrenden i Europa går mot produkter som innehåller allt mindre, eller inget, tillsatt socker. Allt fler produkter av denna typ lanseras, och dessa använder sötningsmedel, av antingen naturlig eller artificiell karaktär. Utöver detta finns det uttalade mål inom EU att minska sockerintaget per capita, där EU jobbar kontinuerligt med att främja minskat sockeranvändande. Bayn är mycket väl positionerat för att kapitalisera på den underliggande sockerreduceringstrenden, då Bolaget genom sina dotterbolag har en ledande ställning inom b.la sockerreducerat godis, sockerersättande råvaror, och kalorifria såser och sirap.

  • Strategiska och kapitalstarka storägare minskar finansieringsrisken

I den riktade nyemissionen som Bayn genomförde under augusti månad tog Bolaget in 97,5 MSEK, där en majoritet av emissionen togs av Håkan Roos (genom Roosgruppen AB) och Handelsbanken Fonder, som genom deltagandet i emissionen även blev två av Bayns största ägare. Båda dessa parter bedöms som strategiskt långsiktiga investerare i Bayn, då de båda är kapitalstarka aktörer, som kan bidra till att fylla kommande kapitalbehov som kan uppstå i takt med att Bayn fortsätter exekvera på sin M&A strategi.

9

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.