Arctic Blue Beverages


Innovativ och snabbväxande dryckesproducent

Genom att skala upp försäljningen på befintliga marknader, samt expandera verksamheten internationellt, förväntas Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som en ledande nordisk dryckestillverkare inom craft beverages. Arctic Blue Beverages har redan flera pusselbitar på plats för att möjliggöra en framgångsrik expansion, bl.a. har Bolaget ett etablerat globalt distributionsnätverk samt en bred och innovativ produktportfölj, vilket förväntas underlätta expansionen. Genom en stark prognostiserad tillväxt, estimeras en nettoomsättning om ca 17 MSEK år 2022, och med en tillämpad P/S-multipel om 7,5x, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 7,5 kr i ett Base scenario.

  • Prisbelönad produktportfölj

Sedan starten år 2017 har Arctic Blue Beverages framgångsrikt utvecklat samt kommersialiserat en produktportfölj som har belönats med 15 priser i ett antal kategorier i internationella tävlingar, vilket Analyst Group ser som ett bevis på att Bolagets produkter håller hög kvalitet. Mot bakgrund av detta, samt att försäljningen har växt efter varje produktlansering, anser Analyst Group att Bolagets tre planerade lanseringar under år 2022/2023 förväntas utgöra starka värdedrivare framgent.

  • Noteringsemission möjliggör snabb expansion

I samband med Arctic Blue Beverages IPO genomför Bolaget en Unitemission, vilken förväntas inbringa ca 28 MSEK före emissionskostnader, där likviden huvudsakligen avses användas till inträde och expansion på nya marknader. Vid full teckning av tillkommande teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kan det ge ett kapitaltillskott om ytterligare högst 37 MSEK, vilket skulle möjliggöra att Arctic Blue Beverages dels kan stärka rörelsekapitalet ytterligare, dels fortsätta exekvera på Bolagets uttalade tillväxtstrategi.

  • First Mover Advantage ett växande segment

Förutom Bolagets välrenommerade gin, vilken idag är bärande i försäljningen, har Arctic Blue Beverages även utvecklat en ginbaserad havrelikör, vilken är världens första. Havrebaserade likörer är fortfarande en relativt oexploaterad marknad med fåtal tillgängliga produkter, varför Analyst Group anser att ett first mover advantage kan möjliggöra stark omsättningstillväxt.

  • Organisationsbygge innebär utmaningar

Vi räknar med att Arctic Blue Beverages kommer att behöva skala upp sin organisation vad gäller antalet medarbetare, vilket i sig kommer med utmaningar. Det är viktigt att Bolaget lyckas etablera en attraktiv företagskultur såväl som att bibehålla nyckelkompetens under de närmaste åren, för att fortsätta lyckas producera och marknadsföra produkterna framgångsrikt.