Arctic Blue Beverages Q4-23


Utmanande marknadsklimat hämmar omsättningen på kort sikt

Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) redovisar en markant minskad nettoomsättning under årets sista kvartal (-57 % Y-Y), men i linje med Q3-23. Detta återspeglar en avtagande efterfrågan avseende premium-gin på konsumentmarknaden, särskilt påtagligt inom Bolagets huvudmarknader. Det positiva i sammanhanget är att Bolagets interna effektiviseringsarbete fortsätter ge resultat, vilket reflekteras i en stark bruttomarginal och minskade rörelsekostnader, vilket delvis kompenserar för omsättningstappet och samtidigt lägger grunden för en smalare kostnadskostym framgent. Med en minskad kostnadsbas står Bolaget väl rustade när marknadssentimentet vänder. Utifrån uppdaterade helårsprognoser för åren 2024-2026 och en applicerad EV/S-multipel om 1,25x, härleder vi ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,33 kr (0,56) i ett Base scenario.

  • Fortsatt svag efterfrågan inom premiumgin-segmentet

Under Q4-23 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (2,6), vilket motsvarar en minskning om 57 % jämfört med Q4-22, men var i linje med föregående kvartal (Q3-23). Nettoomsättningen understeg således våra estimat, och det drastiska tappet Y-Y är primärt hänförligt till en nedåtgående försäljningstrend inom segmentet för premium-gin, observerat inom samtliga marknader men särskilt tydligt i Finland och inom Travel Retail-sektorn. Siffror från Alko, Bolagets främsta försäljningskanal, visar att försäljningen av premium-gin minskade med 27 % jämfört med den generella ginförsäljningen som endast minskade med 6 %. Under motsvarande kvartal föregående år bidrog transporter till Sydostasien positivt, vilket inte var fallet under fjärde kvartalet 2023, vilket följaktligen påverkade den lägre omsättningen under Q4-23.

  • Bruttomarginalen överraskade positivt

Den branta omsättningsminskningen till trots, uppvisar Bolaget prov på att de genomförda effektiveringsåtgärderna har burit frukt. Detta går att utläsa i Bolagets starka bruttomarginal under kvartalet, som uppgick till 34 % (-15 %), och i rörelsekostnaderna som uppgick till -3,6 MSEK (-6,6), vilket således motsvarar en minskning om 46 % Y-Y. Analyst Group ser positivt på att Bolaget lyckas hålla nere kostnaderna när nettoomsättningen sviker, dels med tanke på det ansträngda finansiella läget, dels skapar det även en smalare kostnadsbas, vilket bådar gott när omsättningstrenden väl vänder.

  • Reviderade värderingsintervall i samtliga scenarion

Det nuvarande marknadsklimatet har haft en betydligt större negativ påverkan på Bolagets verksamhet än vad Analyst Group förutsett, vilket leder till att vi reviderar ned våra estimat för omsättningen under 2024-2026. Eftersom Analyst Group förväntar att 2024 blir ytterligare ett mellanår, präglat av ett utmanade H1-24, har vi valt att härleda värderingen från 2025 års estimerade omsättning, då tillväxten väntas ta fart igen. Detta resulterar i att värderingsintervallen i samtliga scenarion uppdaterats.

5

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.