Arctic Blue Beverages Q1-23


Operationella kliv i rätt riktning

Efter ett försäljningsmässigt utmanande avslut på år 2022 har Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”), inlett år 2023 i en positiv riktning och är tillbaka på tillväxtspåret. Under kvartalet har den andra fasen av förändringsarbetet avseende Bolagets försäljnings- och distributionsverksamhet för Finland och Nordic Travel retail implementerats, något som Analyst Group anser bäddar för kommersiella framgångar framgent. Trots att vi nu ser tydliga tecken på att Arctic Blue Beverages kommer att öka tillväxten successivt under kommande kvartal, bedömer vi att Bolaget kommer att få det svårt att skala upp försäljningen i den takt som tidigare estimerats, varför vi har sett över estimaten. Givet gjorda prognoser estimeras en nettoomsättning om 16 MSEK år 2023, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 1,1x, motsvarar ett potentiellt värde per aktie om 0,72 kr (1,36) i ett Base scenario.

  • Stark utveckling på hemmarknaden Finland

Under det första kvartalet år 2023 uppgick nettoomsättningen till 2,3 MSEK (2,0), motsvarande en tillväxt om 15 % mot jämförbart kvartal föregående år. Omsättningstillväxten är främst hänförlig till en stark utveckling på hemmamarknaden Finland där omsättningen under Q1-23 var tre gånger högre jämfört med Q1-22, vilket Analyst Group anser är ett bevis på att Arctic Blue Beverages nya distributionsmodell i Finland har börjat ge en positiv effekt. En ökad försäljning, i kombination med att Bolagets rörelsekostnader minskade med ca 41 % Y-Y och 28 % Q-Q, resulterade i att rörelseförlusten minskade till -5,1 MSEK (-6,2). Kostnadsminskningen var relativt i linje med våra förväntningar, då Arctic Blue Beverages under Q3-22 initierade kostnadsbesparingar för att stärka likviditeten framgent.

  • Expanderar på den kanadensiska marknaden

Genom det tidigare tecknade agentavtalet med Joyhall Inc., vilket förväntas medföra intäkter om totalt 5,9 MSEK under avtalsperioden, påbörjade Arctic Blue Beverages under mars 2023 sina expansionsplaner inom Nordamerika. Bolaget har därmed tagit sina första steg i planen att utöka tillgängligheten av sina produkter från provinsen Alberta till provinsen British Columbia. Utökningen av det befintliga distributionsnätet är något som Analyst Group anser bäddar för ökade leveransnivåer framgent.

  • Reviderat värderingsintervall

Arctic Blue Beverages har levererat en lovande start på det nya året, med en ökad omsättning samtidigt som kostnadsbesparingar fortsätter att materialiseras. Blickar vi framåt så estimeras Bolaget fortsätta att växa försäljningen under kommande kvartal, dock i en lägre takt än tidigare förväntat, varför vi valt att revidera våra omsättningsprognoser. Detta, i kombination med tillkommande utspädning från inlösen av TO2, medför ett reviderat värderingsintervall.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.